[c-fam.org] Definície: Agenda gender alebo Ako hnutie LGBT unáša práva žien

Začiatkom 90-tych rokov začali politiky OSN používať slová ako „rod“, „rodová rovnosť“, „rodová rovnováha“, „rodové politiky“, „rodovo senzitívny“ atď,, keď sa hovorilo o sociálnych, právnych a ekonomických nerovnostiach medzi ženami a mužmi a o politikách, ktoré ich mali riešiť. Členské štáty OSN akceptovali termín „rod“ / „gender“, pričom sa chápalo, že sa jedná o dve biologické pohlavia a podporu rovnosti žien a mužov a nič viac. Mysleli si, že použitím tohto pojmu sa zameriavajú na podporu žien a dievčat. V uplynulých rokoch pojem „gender“ získal množstvo ďalších významov a konotácií v spoločnosti, práve a politikách OSN. Zvlášť lobistické skupiny LGBTQI+, ktoré neboli schopné získať politickú podporu pre demokratické presadenie svojej kauzy a financovanie, našli spôsob zviezť sa na ťažko vybojovaných výdobytkoch ženskej agendy. Toto vydanie Definícií krátko predstaví debatu o „genderi“ v OSN v ostatných rokoch a načrtne jej hlavné dôsledky pre politiku OSN a medzinárodné právo.

Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť v tejto analýze z augusta 2020:
Agenda gender alebo Ako hnutie LGBT unáša práva žien

Centrum pre rodinu a ľudské práva (C-Fam) je organizácia, ktorá sa zasadzuje za prirodzený pohľad na záležitosti života a rodiny v medzinárodnom spoločenstve.

„Definície“ sú pravidelným mesačným pohľadom na terminológiu a myšlienky OSN.