Podporovať rodinu?

Rodina založená trvalým a harmonickým manželstvom muža a ženy je najlepším priestorom pre prijatie a výchovu detí. Deti z takýchto rodín majú štatisticky najlepšie výsledky v škole, najmenej problémov s drogami, sexom, či inými negatívnymi javmi.

Manželstvo nie je len papier, nie je to len súkromná záležitosť. Štát nemá prečo vstupovať do súkromia a vzťahov ľudí. V prípade manželstva mu však chce napomáhať, pretože on sám z neho profituje (napr. najnižšími výdavkami sociálneho systému, ak rodina funguje, či dobrými daňovými poplatníkmi, ktorých rodiny vychovajú).
Manželstvo je založené na verejnom prísľube muža a ženy, ktorí doň vstupujú slobodne a úprimne s tým, že chcú spolu žiť do konca života v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte a chcú s láskou prijať deti. Sľubujú si pred verejnosťou vernosť a vytrvanie v doživotnom sľube v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe.

Iste, okolo nás je veľa vzťahov, ktoré tento ideál nezvládli naplniť a spôsobilo to veľa bolesti – manželom, aj ich deťom. Nikto sa neteší z rozpadnutej rodiny a nikto ju na začiatku nevytvára pre to, aby zlyhala. Dôvody bývajú rôzne, no podstatné je, že manželstvám treba pomôcť krízy prekonať , napr. poradenstvom. Dôvodom kríz nie je zlý ideál, ale ľudská slabosť, nezrelosť, zlyhania či ďalšie faktory. Preto je dôležité, aby muž aj žena vstupovali do manželstva náležite pripravení a informovaní. Toto ponúkajú napr. predmanželské prípravy, ktoré sú dobrým miestom na spýtanie sa dôležitých otázok ešte pred celožitovným sľubom.

Manželstvo ako základ rodiny, ktorá prináša (nielen) veľké spoločenské hodnoty, je potrebné podporovať – slovne aj konkrétne. Hovorí to aj Ústava SR: „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ Zákon o rodine hovorí o týchto veciach nasledovne:
Čl. I Čl. 1 Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Čl. 2 Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.
Čl. 3 Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.
Čl. 4 Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.
Čl. 5 Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Asociácia za život a rodinu chce a bude pôsobiť vo verejnej sfére aj na politikov tak, aby bola podporovaná rodina.