Propozície súťaže

 • Prečo sú rodina a manželstvo dôležité?
 • Prečo treba chrániť život každého, aj toho najmenšieho človeka?

Ukáž, ako vnímaš jednu alebo obe tieto témy – pošli nám výtvarné dielo alebo video do 12.4.2024 (termín predĺžený) a vyhraj SKVELÉ CENY.

 
 

Že nie si zrovna Picasso? Ani nemáš profi kameru? 

Nevadí! Sprav koláž, načmáraj to ako vieš ;), zober mobil a natoč 2-minútové video. A je to! Šanca na výhru jednej zo skvelých cien tu vždy je :o) 

Ceny

Ceny sú aj tento rok veľmi atraktívne – rodinný víkendový pobyt, notebooky, nákupy v eshopoch, v športovom obchode, foťák… 

Tešíme sa na všetky výtvarné diela a videá 🙂

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Výtvarné diela a videá na témy:

 • rodina

 • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Diela sa majú dotýkať jednej alebo oboch tém spôsobom, aký autor uzná za vhodné.

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

 • kategórie výtvarných prác:

  1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

  2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

 • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ
 • kategória Základných umeleckých škôl
 • kategória Špeciálnych škôl

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní víťazných prác po výzve organizátora stierateľný materiál zafixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť označené menom a ďalšími identifikačnými údajmi.

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi do termínu uzatvorenia súťaže cez na to určené registračné formuláre vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá, ktoré je nutné sťahovať do počítača. ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE  VIDEÍ nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

 

Hodnotenie: hodnotenie vykoná komisia ustanovená organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisia prihliada na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.

 

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a propozícií súťaže. Platné znenie je uverejnené na www.zazivotarodinu.sk)

Za zapojenie sa do súťaže za organizačný tím ďakuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda o.z. 

Videá a výtvarné práce zašlú a zaregistrujú účastníci do súťaže cez jeden z dvoch formulárov – viď nižšie. Dielo nahrajú pod názvom v tomto tvare  kategoria-PriezviskoMeno.jpg (alebo png apod.).

FORMULÁRE:

1. ak máte Google účet, použite tento formulár

2. ak Google účet nemáte, použite tento formulár

Autori alebo ich zástupcovia digitalizovanú verziu výtvarného diela v dostatočnej kvalite (napr. fotografiu z mobilu alebo scan) nahrajú do registračného formulára. Urobia tak do termínu konca súťaže do 23:59 🙂

Aj v tomto ročníku preferujeme doručovanie výtvarných diel elektronickou formou – šetríme tak vaše poštovné a prírodu a diela zostanú žiakom alebo môžu byť použité na výzdobu škôl. Zasielajte ich preto elektronicky – cez uvedené formuláre – neposielajte diela emailom. 

Ak z vážnych dôvodov nemôžete zaslať výtvarné diela elektronicky, pošlite ich poštou na našu adresu uvedenú v spodnej časti stránky. 

 

Výsledková listina s menami výhercov bude zverejnená na webe organizátora. 

Autori vybraných (nielen víťazných) diel budú požiadaní, aby ich zaslali fyzicky poštou na adresu organizátora. Ak tak neurobia, strácajú nárok na ocenenie; ceny zasielame až po fyzickom obdržaní diel.

 
Práce zaslané do súťaže môže organizátor zverejniť aj elektronickou formou aj napr. na sociálnych sieťach, organizátor práce nevracia autorom (možná dohoda).
 
 

Plagát vo vysokom rozlíšení si môžete stiahnuť kliknutím na obrázok