prof. Sullins: Ako na progresívne mýty o manželstve, rodine a sexualite?

30. 10. 2023 sa v bratislavskom Dome Quo Vadis konala prednáška Rev. D. Paula Sullinsa, Ph.D., profesora sociológie a štatistického výskumníka na Catholic university of America a spolupracovníka Ruth institute, ktorý je ženatým rímskokatolícky kňaz (bol anglikánskym kňazom, konvertoval na katolícku vieru a na výnimku pápeža Benedikta XVI. môže byť ženatým rímskokatolíckym kňazom po konverzii). Prinášame Vám zaujímavé informácie z podujatia, ako aj video z toho podujatia, ktoré sme strihali pre organizátora Inštitút Ladislava Hanusa. Jeho prezentáciu nájdete tu.

Otca Sullinsa som požiadal o kňazské požehnanie pre našu činnosť a podporovateľov, ktoré rád zrealizoval. Veľmi sa z toho tešíme.

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme za jej zváženie.]

 • žijeme v dobe, keď ak je niekto cenzúrovaný, je dôležité počuť, čo ten človek chcel povedať (ad presun podujatia po tlaku LGBTI lobby z Teatro Colorato do Domu Quo Vadis)
 • Sullins má k dispozícii veľa štúdií a vie ich poslať záujemcom, neprezentuje náboženské pohľady, ale vedecké fakty
 • woke (v slovenčine označujeme aj ako progresivizmus)
  • podľa slovníka Merriam-Webster: „uvedomuje si a aktívne venuje pozornosť dôležitým spoločenským skutočnostiam a problémom (najmä otázkam rasovej a sociálnej spravodlivosti)“
  • pripisuje ľudské správanie a rozdiely primárne externým sociálnym atribútom/vlastnostiam, než osobným vlastnostiam. Rozsah slobodnej morálnej voľby, a s ňou súvisiacej morálnej zodpovednosti, je obmedzený alebo môže úplne zmiznúť, premáhaním nátlaku spoločenských síl
  • má korene v marxistickej doktríne „falošného svedomia“, čo je neschopnosť vnímať pravdu, vníma represívny charakter materiálnych, ideologických a inštitucionálnych procesov, ktoré využívajú nižšie spoločenské triedy. Náboženstvo a tradícia sú opiáty, ktoré omamujú masy falošným zmyslom pre osobnú slobodu konania a slobodu. „Woke“-progresívci sa prebúdzajú, odmietajú falošné vedomie a spoznávajú svoj útlak spoločenskými a triednymi silami.
  • A tak ako pri každej marxistickej revolúcii, stane sa presný opak toho, čo sľuboval – robotníci boli v totalitnom štáte namiesto oslobodenia ešte viac utláčaní; pri sexuálnej revolúcii pri „oslobodení“ sexuality od rodiny a tradície sa muži a ženy stávajú viac utláčanými
 • Pre Marxa, manželstvo, vrátane tradičných sexuálnych noriem, je falošným svedomím, ktoré skrýva skutočný utláčajúci charakter manželstva a rodiny. Muži zneužívajú/používajú ženy (vyžadujú sexuálny styk), ženy zneužívajú/používajú mužov (vyžadujú ich prácu), rodičia zneužívajú/používajú deti (vyžadujú ich prácu, zvlášť v staršom veku)
  • manželské normy ako láska, záväzok, vernosť a plodnosť sú postavené na hlavu. Revolúcia sa snaží zahodiť manželstvo.
  • sexuálna revolúcia je vyjadrením/výsledkom Woke marxistickej revolúcie v sexuálnom správaní
  • wikipedia: Sexuálna revolúcia… bolo spoločenské hnutie, ktoré spochybňovalo tradičné spôsoby správania sa týkajúceho sa sexuality a medziľudských vzťahov, pochádzalo z USA a rozvinutého sveta. Hnutie zahŕňalo väčšiu akceptáciu sexu mimo tradičného heterosexuálneho, monogamného vzťahu (primárne manželstva). Nasledovala normalizácia antikoncepcie a hormonálnej antikoncepcie, verejnej nahoty, pornografie, predmanželského sexu, homosexuality, masturbácie, alternatívnych foriem sexuality a legalizácia potratov.
 • opäť sa ide proti Bohu: Boh sa po stvorení pozrel na vytvorený prirodzený poriadok a povedal, že je dobrý: Genezis 1, 31: „A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.“
  • manželstvo nie je v koreňoch zlé, utláčateľské, ale je dobré. Môže byť poškodené kvôli ľudom, ktorí zlyhávajú
 • woke sa snaží preskočiť/prekonať prírodu. Treba na to veľa síl a väčšinou to nedopadne dobre – napr. keď sa muž chce stať ženou či naopak

 

 • mýty woke ideológie
  • sex je primárne určený na potešenie, niečo ako hra
  • viacerí sexuálni partneri nám prinesú zdravý a šťastný život, mať len jedného sexuálneho partnera prináša obmedzený a menej naplnený život; nemať nikdy sexuálneho partnera je stratou (naproti tomu výskumy ukazujú, že monogamní ľudia majú najšťastnejší sexuálny život)
  • mužské a ženské medziľudské sexuálne and rodičovské roly sú zameniteľné.
  • príťažlivosť k rovnakému pohlaviu je rovnako legitímna ako príťažlivosť k opačnému pohlaviu
  • Rovnakopohlavné vzťahy sú podobné heterosexuálnym vzťahom, napr. manželstvu
  • Deti vychované rovnakopohlavnými pármi sa majú rovnako dobre ako, možno aj lepšie, ako tie vychované v pároch s mužom a ženou
  • Rodová identita (som muž alebo žena) nie je vrodená a je meniteľná
  • sexuálna orientácia (príťažlivosť k rovnakému či opačnému pohlaviu) je vrodená a nemeniteľná
  • Zabíjanie nenarodených detí potratmi je zdravotná starostlivosť
  • Prístup k potratom oslobodzuje a neubližuje ženám. Zlý prístup k potratom obmedzuje a ubližuje ženám.

 

AD PROGRESÍVNY MÝTUS č. 6. Deti vychované rovnakopohlavnými pármi sa majú rovnako dobre ako, možno aj lepšie, ako tie vychované v pároch s mužom a ženou

Graf z výskumu prof. Sullinsa: z údajov National Health Interview Survey (CDC-NCHS) 1997-2013 (N=207, 007), údaje sú reoprezentatívnou vzorkou amerických detí. Všetky zobrazené kontrasty sú štatisticky významné.

  • Červené sú stĺpce k deťom vychovávaným pármi opačného pohlavia (POP), modré rovnakopohlavnými pármi (RPP)
  • RPP majú horšie výsledky v oblasti klinických emocionálnych problémov – SDQ alebo priama informácia – 7.4% vs 17.4% detí – toto sú seriózne emocionálne problémy
  • porovnanie v oblasti vývojových porúch (ADHD, neschopnosť učiť sa alebo intelektuálne postihnutie) – 10.2% vs 19.3%
  • dieťa dostáva medicínsku liečbu emocionálnych problémov – 10.4% vs 17.8%
  • dieťa má predpísané lieky na emocionálne problémy – 6.9% vs. 21%
  • ZÁVER: deti z rovnakopohlavných párov sa majú horšie ako deti vychovávané pármi opačného pohlavia – tie rozdiely sú klinicky významné. Neznamená to, že každé takéto dieťa má problémy.

 • Výskum z r. 2015: Riziká emocionálnych problémov detí vychovávaných RPP v porovnaní so 4 typmi rodín detí vychovávaných POP (dvaja zosobášní biologickí rodičia, rodič zosobášený s novým partnerom opačného pohlavia, kohabitujúci rodičia (bez sobáša), osamelý rodič)
  • 5x až 3.62x pravdepodobnejšie budú mať deti z RPP emocionálne ťažkosti v porovnaní s deťmi so zosobášenými oboma biologickými rodičmi
 • rozlišujeme 3 rozmery – sexuálna príťažlivosť, sexuálna aktivita a sexuálna sebaidentifikácia – medzi mužmi percento, ktorí spĺňajú všetky tieto veci súčasne, je iba 15%
  • všetko sa komplikuje, lebo vznikajú všetky možné kombinácie pohlavia rodičov a detí (muž+muž a chlapec, muž+muž a dievča, žena+žena a chlapec, žena+žena a dievča

  

 

   • graf ukazuje relatívne riziko emocionálnych ťažkostí detí z RPP podľa rôznych kombinácií pohlavia rodičov a dieťaťa v porovnaní s intaktnými rodinami s rodičmi opačného pohlavia (POP)
    • ak sú rodičia muži a majú dieťa chlapca, tak tento má 4.01x väčšiu pravdepodobnosť ťažkostí; ak majú dvaja muži dievča, má 1.96x väčšiu pravdepodobnosť
    • ak dve ženy vychovávajú chlapca, má 2.62x vyššiu pravdepodobnosť emocionálnych problémov, ak vychovávajú dievča, toto má 5.04x vyššiu pravdepodobnosť problémov
    • pohlavie nie je zanedbateľné. Muži a ženy nie sú zameniteľní
    • pravdepodobnosť, že 2 ženy budú rodičmi je vyššia ako že 2 muži sa stanú rodičmi
   • sexuálna vernosť nie je bežnou vlastnosťou RPP. Miera nevernosti medzi hetero zosobášenými pármi je 7-10%. Väčšina manželských partnerov je verná. Zvyšuje sa s narodením detí. V RPP medzi gay mužmi je podľa konzervatívneho prieskumu 80% nevernosť, vernosť je len v 20% párov (sú aj také výskumy, ktoré nenašli žiadnych verných mužov v gay pároch). Nevernosť sa týka aj „manželstiev“ dvoch mužov.
   • Asi 40% „zosobášených“ gay párov má písomné dohody o tom, za akých podmienok môžu mať sex mimo vzťahu (napr. aby sa nezapájali do toho emocionálne – je to len sex).
   • Prirodzenosťou heterosexuálneho styku je možnosť splodiť dieťa. Všetky kultúry majú niečo ako manželstvo, ktoré v sebe zahŕňa aj vernosť. V kultúrach, kde je povolená polygamia (mnohoženstvo) neverná žena dostáva veľké tresty za neveru (aj smrť). Lebo môže priniesť chorobu do rodiny.
   • Pri homosexuálnych vzťahoch však nie je možné počať dieťa
  • Týranie (abuse) je extrémne časté v homopároch – aj u gay, aj u lesieb
  • rovnakopohlavné vzťahy majú oveľa vyššie percento rozchodov. Viac pri lesbách ako pri gayoch. Hoci sú ženy viac verné. Asi je to preto, že aj v heteropároch iniciuje rozvod žena častejšie).
  • V heterosexuálnych pároch ak príde dieťa, znižuje pravdepodobnosť rozchodu. Pri PP dieťa dieťa zvyšuje riziko rozchodu. Pri heteropároch majú obaja biologický „vklad“ v tom dieťati. V homopáre to neplatí – biologický vklad má najviac jeden partner.
  • Lesby majú 4x pravdepodobnejšie dieťa ako gay páry. Často sa realizuje planned lesbian parenting. Biologická matka sa venuje dieťaťu, druhá – sociálna „matka“ je odsunutá nabok (podobne ako keď sa dieťa narodí do POP) (čoskoro sociálna matka začne hovoriť „ty a tvoje dieťa“, nie naše dieťa). U lesbických párov je vyššie percento rozchodu do 6 mesiacov po narodení dieťaťa.
  • v rovnakopohlavných rodinách je vysoké percento zneužívania detí – 23% sexual zneužívania (Regnerus). Podľa výskumu Sullinsa až 26%. Cameron v 1990tych rokoch uvádza až 28% sexuálneho zneužívania. U rodičov opačného pohlavia je miera zneužívanie detí 3%.

 

AD PROGRESÍVNY MÝTUS č. 8. sexuálna orientácia (príťažlivosť k rovnakému či opačnému pohlaviu) je vrodená a nemeniteľná

 • výskum na dvojičkách s názvom Meta-analýza dediteľnosti ľudských vlastností založená na 50 rokoch štúdií dvojičiek (Nature Genetics, 2015)
  • zahŕňa všetky štúdie, ktoré boli urobené za 50 rokov
  • za 32% sexuálnej orientácie môže genetika, 66% iné dôvody – napr. prostredie. Čiže väčšina má homosexuálnu príťažlivosť kvôli vplyvom prostredia
  • podobne (31%) je zdediteľné náboženstvo a spiritualita, 30% sociálne vlastnosti, 35% individuálne vlastnosti. Žiadne zo spomenutých nie sú považované za zdediteľné vlastnosti.
  • Výskumníci z Harwardu a MIT: Širokoškálová GWAS dáva vhľad do genetickej architektúry rovnakopohlavného správania sa – 32% je zdediteľnosť sexuálnej orientácie. Presne ako pri dvojičkovej štúdii. (výsledky boli silne potvrdené štúdiou v roku 2019 publikovanou v časopise Science) – priamo skúmali genómy účastníkov na markery sexuálnej orientácie, procesom s názvom genome-wide association study (celogenómová asociačná štúdia). Spolu skúmali takmer pol milióna prípadov.
  • ZÁVERY:
   • neexistuje gén homosexuality/homosexuálneho správania sa
   • je 0-vá pravdepodobnosť, že niekto niekedy nájde gén homosexuality
    • „Je prakticky nemožné vopred určiť, ako sa ľudia budú sexuálne správať alebo budú mať sexuálnu orientáciu iba z genetiky“ – povedal hlavný výskumník pre New York Times
    • väčšina ľudí vo Veľkej Británii, ktorí mali aspoň 1x za života rovnakopohlavný sex, sa identifikujú ako heterosexuáli
    • výskum prof Sullinsa: v britskej štúdii – časom sa znižuje množstvo týchto rovnakopohlavných príťažlivostí. Po 20 rokoch LGBT identita môže byť iná.

  

 • Graf ukazuje, ako sa ľudia za 5 rokov zmenili z nejakej orientácie na inú
  • 60% mužov, ktorí mali orientáciu na obe pohlavia, sa zmenili na opačnopohlavnú orientáciu (61% žien)
  • 12% mužov s rovnakopohlavou orientáciou sa zmenili na výlučne opačnopohlavnú orientáciu (29% žien)
  • nikto sa nezmenil z čisto opačnopohlavnej orientácie na čisto rovnakopohlavnú orientáciu
  •  

 

AD POTRATOVÁ TABLETKA

 • nemá výskum z dlhodobo zbieraných dát, lebo tabletka je tu len krátko. A výskumy sa nepýtajú na metódy vykonávania potratov. Postupne to začína
 • nie je ani jedna štúdia ktorá by dokázala dlhodobé psychologické pozitíva potratov pre ženy
 • urobil 2 štúdie – 9-11% má psychologické ťažkosti do 35 rokov. Iba 5 psychologických efektov skúmal
 • tabletka je nebezpečnejšia ako chirurgický potrat – vo Francúzsku sa po čase museli začať realizovať chemické potraty na klinikách. Kriticky dôležité je aby všetky(!) pozostatky dieťaťa sa dostali von z tela ženy, inak hrozia infekcie
  • museli sa skladať telá detí po kúskoch, aby sa overilo, či boli vypudené všetky časti dieťaťa. A ženy sa na to pozerajú. Má to dopad? Nemá?
  • americký úrad FDA umožnil potratové tabletky objednať si domov. Teraz sú tam súdy. A musí sa prerábať ten protokol popisujúci užívanie týchto tabliet

 

AD TRANSSEXUALITA

 • porovnanie prístupov smerujúcich človeka k tranzícii vs. pomoc s akceptovaním svojho pohlavia – odkazuje na švédsku štúdiu z roku 2011, ktorá je často „prehliadaná“/cenzurovaná. Švédi majú veľké množstvo údajov o celej populácii od narodenia po smrť. Táto štúdia zahŕňa 30 rokov spätne všetky „zmeny pohlavia“ transsexuálov vo Švédsku.
  • Autori: Cecilia Dhejne, Paul Lichtenstein a kolektív: Dlhodobé sledovanie transsexuálnych osôb, ktoré prešli „zmenou pohlavia“: kohortová štúdia vo Švédsku
   • celková úmrtnosť ľudí, ktorí prešli „zmenou pohlavia“ bola vyššia v porovnaní so všeobecnou populáciou (opakujem: sledovali ľudí po celý ich život)
    • 8x vyššia kombinovaná úmrtnosť
    • 19x väčšia pravdepodobnosť sebevrážd ľudí po tranzícii – počúvame opak-lož, že ak nedovolíme ľuďom tranzíciu, spáchajú samovraždu. Sebevraždu spáchali do 10-15 rokov od „zmeny pohlavia“ (na začiatku sa možno cítia po zmene dobre, neskôr si uvedomia dôsledky – nemožnosť mať deti, stále užívanie liečiv počas zvyšku života,
    • 5x častejšie sa pokúšajú o samovraždu, 3x vyššia je pravdepodobnosť, že sa dostanú do psychiatrickej starostlivosti v porovnaní so zvyškom populácie
    • toto nie je počítané zo vzorky, ale z kompletnej populácie vo Švédsku
   • dnes sa ponáhľa do „zmeny pohlavia“, vrátane detí. Pritom u 85% z nich sa vyriešia tieto pocity do nejakého času.
    • Dieťa nemá schopnosť vedieť plne čo robí – ‚Nebudeš mať deti‘ – nechápu čo to znamená. ‚Nebudeš mať normálny sex.‘ atď.

 

AD SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ KŇAZMI

 • spája to s homosexualitou – počítal podľa miery vysvätenie kňazov s homosexuálnymi túžbami a koreloval so zvýšením množstva sexuálneho zneužívania kňazmi v USA
  • až 80% zneužívaných boli chlapci. Vo všeobecnej popuplácii sú väčšinovo zneužívané dievčatá. V cirkvi muži zneužívajú chlapcov – zdá sa že je to spojené s homosexualitou.
  • v r. 2002 americké noviny urobili prieskum medzi katolíckymi kňazmi – pýtali sa ich na sexuálnu orientáciu a kedy boli vysvätení. V 1970tych začal počet takýchto kňazov rásť, vrátane 80tych rokov. Vrchol to dosiahlo v roku 1985 – polovica vysvätených kňazov v USA boli homosexuálne cítiaci. Bola viditeľná korelácia so zneužívaním – publikoval to pred 5 rokmi. Bola tam až 97% korelácia homosexuálne cítiacich vysvätených kňazov so zneužívaním malých chlapcov
  • mal aj údaje z Nemecka – zdá sa to tam podobné
  • obete zväčša majú 9-14 rokov, sú to zväčša chlapci – pedorastia

 

AD CHÁPANIE MANŽELSTVA

 • V 20. storočí sme prišli k tomu, že zmyslom života je sebanaplnenie. Pri manželstve je cieľom naplnenie potrieb manžela/manželky.
 • Dnes je uvažovanie, že keď sa milujeme, máme sa zosobášiť. Kedysi bolo zmýšľanie, že keď sa zosobášime, máme sa milovať. – Nájdeme spôsob, ako sa milovať, ako to manželstvo bude fungovať.
 • Dnešné uvažovanie zoslabuje manželstvo, pretože tam vkladá podmienku – ak časom zistím, že ma manželka nenapĺňa tak, ako si predstavujem, možno toto nie je dobré manželstvo. Nemali by sme sa rozísť?
 • Ale ak poviem, že toto je manželstvo, do ktorého ma Boh postavil a je to jeho vôľa pre môj život a toto je tá osoba, s ktorou mám žiť, budem pracovať veľmi tvrdo na tom, aby to fungovalo.
  • ak sa pozrieme na spokojnosť s manželstvom a šťastím a na percento rozvodov, v kultúrach, kde sú ešte manželstvá stále dohadované pred svadbou (napr. v Indii, kde je väčšina manželstiev dohadovaných rodinami; často sa snúbenci stretnú iba niekoľkokrát pred svadbou) vs. naše aktuálne nastavenie – majú málo rozvodov a držia dlhšie spolu. Podobne to majú ortodoxní Židia. (mladí Indovia: „Moji rodičia sú citliví, poznajú mňa a moje potreby lepšie ako ja sám a lepšie mi vyberú.“ A tieto manželstva dobre fungujú.).
  • Shotgun marriages – sobáše po počatí dieťaťa. Sú podobne silné a šťastné a napĺňajúce ako iné manželstvá. Myslí si, že to čo drží manželstvo pokope, je to, čo Ježiš povedal: Dvaja sa stanú jedným. Majú dieťa, v ktorom sú obaja zainvolvovaní. A dávajú ho na popredné miesto v živote, pred samých seba, máme tu silný základ celoživotného napĺňajúceho vzťahu.

 

AD ZMENA SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIE

 • Na jednej strane sa hovorí, že sa niekto narodí ako homosexuál a to sa nemôže zmeniť. A ak mu povieš, že sa môže zmeniť, berieš mu možnosť byť tým, kým chce. Na druhej strane, ak sa niekto narodí ako muž a chce byť ženou, už nejde o vrodenú vec, ktorá sa nedá zmeniť.
  • Pritom v každej bunke tela mám DNA zapísané moje pohlavie
  • nehovorím, že orientácia sa dá zvoliť si, alebo že je ľahko zmeniteľná. Ale môj výskum hovorí, že sa môže zmeniť a že im to neubližuje. Nie veľa sa však zmení, nie je to ľahké (podľa môjho názoru preto, že to má súvis s ich vývojom v skorých štádiách života; podobne aj dopady iných tráum sa nie ľahko menia; a možno by sa to nemalo meniť).
  • asi 70% ľudí s rovnakopohlavnou príťažlivosťou povedalo, že im terapia nejakým spôsobom pomohla. Ale asi len menej ako 20% povedalo, že sa zmenila, resp. objavili heterosexuálnu príťažlivosť. Aký benefit z terapie mali ostatní? Lepšie spoznali a porozumeli svojej sexualite atď. Asi 60% hovorí o nejakom znížení rovnakopohlavnej príťažlivosti.
  • Rovnakopohlavná príťažlivosť a opačnopohlavná príťažlivosť sú dve odlišné veci. Väčšina ľudí, ktorí cítia rovnakopohlavnú príťažlivosť cítia tiež nejakú opačnopohlavnú príťažlivosť (muž s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, ktorý má dieťa prirodzene, zjavne je schopný fungovať v heterosexuálnom sexuálnom vzťahu – splodil dieťa so ženou).
  • môže sa znížiť miera rovnakopohlavnej príťažlivosti, a zároveň nemusí narásť opačnopohlavná príťažlivosť

 

AD MOŽNÝ VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ NA MLADÚ GENERÁCIU

 • sociológ Emil Durkan (možno som nesprávne zachytil meno) hovorí, že spoločnosť bola postavená na spoločných sociálnych normách. Mali sme náboženskú zhodu, mali sme pevný bod – centrum spoločnosti.
 • Okraje spoločnosti boli udržiavané sociálnou kontrolou deviácií – ak niekto príliš uletel od normy, bol vtiahnutý späť – uväznením ak urobil kriminálny čin, alebo bol stigmatizovaný, alebo nebol schopný získať prácu… takže hranice nás vtiahli späť.
 • To, čo sa stalo v modernej ére, zvlášť v médiách a komunikácii, je to, že tie hranice sú oveľa viac difúzne, roztiahnuté. Sociálne médiá individualizujú ľudí. Rastie rôznorodosť, deviácie v spoločnosti, deviácie od noriem. Nielen v sexuálnej orientácii, ale v akejkoľvek téme – zvyšuje to extrémizmus a rozdielnosť. Odtláča to ľudí na okraj, kde môžu nájsť podobných ľudí ako sú oni z celého sveta. Mnoho mladých ľudí, väčšinou žien, cíti nesúlad so svojím pohlavím (rodová disfória), pretože nájdu online veľa podobne cítiacich ľudí a potvrdzovania od svojich online priateľov. A tak veľmi inteligentné a socializované mladé ženy, ktoré sú si trochu neisté v tom, kto sú (v adolescencii veľa je takých), sú kŕmené v ich individualizácii a sú potlačené k niečomu, čo je veľmi extrémne a ubližujúce.
  • podobne to platí pre politický extrémizmus, napr. islamský fundamentalizmus
 • Gallup pred X rokmi robil prieskum a zisťoval percento LGBT medzi rôznymi vekovými skupinami. Zistil, že medzi mladými, teda 20tknimi, je tam 10x viac sebaidentifikovaných LGBT, ako v predchádzajúcich generáciách.
  • Nevieme dôvod. Ale vieme, že realizácia rovnakopohlavného sexuálneho správania je oveľa viac prítomná medzi mladými ako staršími.

 

AD ROZLIČNOSŤ VÝCHOVY OTCA A MATKY

 • emocionálny vývoj dieťaťa – v nejakom čase je MATKA veľmi dôležitá. Neskôr je veľmi dôležitý OTEC.
  • vzťahová väzba – Bowlby – v prvom roku života najdôležitejšia vec pre dieťa je spojenie s matkou. Pre jeho zdravý emočný vývoj.
 • u detí rovnakopohlavných rodičov je viac ADHD problémov
 • v rodinách, kde matka chýbala, alebo bola vzdialená, alebo chýbala alebo bola vzdialená po nejakom čase, v porovnaní s absenciou otca (štúdia z roku 2018/19 na širokej populácii, skrz všetky typy rodín) – stres je o 30% väčší ak dieťa príde o otca, ako keď príde o matku.
 • Deti z jednorodičovských rodín prospievajú lepšie ak žijú s otcom ako keď žijú s matkou
 • pravdepodobne jedno z najpopulárnejších pscyhodynamických vysvetlení vyvinutia sa rovnakopohlavnej príťažlivosti je vzdialený otec, otec, ktorý je nedbalý. Syn si nemá ako vybudovať pravú mužskú identitu. Ak má syn príliš blízky vzťah s matkou a otec je vzdialený, je to silný predpoklad, že sa vybuduje mužská rovnakopohlavná príťažlivosť. Nie nutne sa musí identifikovať ako homosexuál.
 • otec a matka majú odlišný štýl výchovy. Platí to viac-menej univerzálne. Matky ochraňujú, otcovia deti vystavujú určitému nebezpečenstvu (vyhadzujú do vzduchu, naťahujú sa…). Je to dôležité pre kognitívnu výchovu dieťaťa. Matky to neznášajú, deti to milujú 🙂
 • 30% lesbických párov vníma, že potrebujú mužský vzor pri výchove svojho syna niekde nablízku. Chápu, že mu niečo nemôžu dať/ukázať.
 • ak chcú, môžu sa ľudia s rovnakopohlavnou príťažlivosťou stať viac heterosexuálnymi. Nechce použiť slovo uzdraviť či vyliečiť
 • sú ľudia, ktorí nie sú spokojní s rovnakopohlavnou príťažlivosťou. A chceli by byť priťahovaní opačným pohlavím. 15-20% tých, ktorí chcú zmenu, sa môžu zmeniť a fungovať heterosexuálne

 

 • Sme dlžní homosexuálne cítiacim registrované partnerstvá? Budú stabilnejšie?
  • toto bol argument pre homomanželstvá. Ale dáta nepotvrdili zvýšenú stabilitu – iba menej ako polovica rovnakopohlavných párov sa zosobášila
  • čo sa detí týka, ak má dieťa rovnakopohlavných rodičov, majú horšie výsledky ak sú zosobášení, ako keď žijú bez sobáša. Má dve štúdie na to. Myslel si, že to bude opačne.

 

ZÁVER:

 • Nikdy nesmieme diskriminovať ani robiť zle ľuďom s rovnakopohlavnou príťažlivosťou. Máme ich MILOVAŤ, pomáhať im. Zároveň nikdy neprijať, že dvaja muži (či ženy) žijúci spolu sexuálne je niečo podobné ako manželstvo medzi mužom a ženou
 • LGBT tlačili 25 rokov, aby presvedčili svet, že toto je normálny spôsob žitia sexuality. Ale nie je nijako diskriminujúce, ak nazvem manželstvom záväzný vzťah medzi mužom a ženou a poviem, že to nie je to isté ako rovnakopohlavný vzťah. Podobne ako keď bude mať 1 žena 5 sexuálnych partnerov – nepoviem, že je to to isté/podobné ako monogamné manželstvo
 • Áno, máme iný názor. Ale neznamená to, že vás nenávidíme.
 • Nesúhlasiť neznamená nenávidieť