TS: Návrhy prorodinných a prolife organizácií pre Programové vyhlásenie vlády

Ako predstavitelia občianskych organizácií a iniciatív Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Aliancia za rodinu, Aliancia za život, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ProLife Action, CitizenGO Slovensko, Slovenský dohovor za rodinu, 9 mesiacov za život a Spišská katolícka charita, ktorých aktivity boli významne podporené Národnými pochodmi za život v rokoch 2013, 2015 a 2019 ako aj Referendom o ochrane rodiny v roku 2015 a ďalšími občianskymi aktivitami, sme sa obrátili na predsedov koaličných strán so žiadosťou o zapracovanie našich prorodinných a život chrániacich návrhov do Programového vyhlásenia vlády.

Tieto opatrenia, ktoré prikladám v prílohe, majú za cieľ zlepšenie veľmi zlej demografickej situácie a prognóz pre Slovenskú republiku, ktorá patrí k najrýchlejšie starnúcim krajinám EU a v blízkej budúcnosti jej hrozí prvenstvo medzi krajinami s najstarším obyvateľstvom. Ich zapracovanie do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023-2027 a realizácia opatrení, či v rovine hodnotovej ako aj praktickej, môže významne prispieť k zlepšeniu demografického vývoja, z čoho budú profitovať jednotlivci, rodiny i celá spoločnosť. Zvýšenie počtu narodených detí je existenčnou otázkou Slovenskej republiky.

S pozdravom
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

 

Požiadavky pro-rodinných organizácií na programové vyhlásenie vlády 2023-2027

Ako predstavitelia občianskych združení, ktorým záleží na rodine ako najlepšom priestore nielen pre prijatie a výchovu detí, ale aj pre ich matku a otca, a na ochrane života, Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Pro-Life Action, Aliancia za život, CitizenGO Slovensko, Spišská katolícka charita, Slovenský dohovor za rodinu a 9 mesiacov za život

 • citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá hovorí, že „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu“,
 • citujúc Ústavu SR, ktorá hovorí, že „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru“,
 • citujúc Zákon o rodine, ktorý hovorí, že „Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností“,
 • citujúc Deklaráciu práv počatého dieťaťa, ktorá hovorí, že „Každá ľudská bytosť je od momentu počatia po smrť rovná v dôstojnosti a právach“,
 • uvedomujúc si fakt, že SR patrí k najrýchlejšie starnúcim krajinám EU, v roku 2100 bude mať len 3.7 milióna obyvateľov a priemerný vek na Slovensku sa zvýši na 50 rokov pri rastúcom počte obyvateľov v Afrike a Ázii a ich klesajúcom priemernom veku (viď správa OSN World population prospects 2019)1 a že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je potrebné riešiť demografický vývoj SR aj z pohľadu udržateľnosti verejných financií, aby sa predišlo bankrotu2,
 • berúc do úvahy výzvy Európskej komisie žiadajúce členské štáty EU, aby riešili demografické problémy3,
 • poukazujúc na to, že prieskumy OECD4, hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.3 (ženy) a 2.2 (muži), no reálne majú v priemere o 1 dieťa menej; k dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti,
 • upriamujúc pozornosť na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z júla 2015 na podporu rodiny, ktorá vyzýva štáty na prijímanie opatrení na jej podporu a rozvoj v čase, kedy rodina čelí „rastúcej zraniteľnosti“,
 • uvedomujúc si kriticky negatívnu demografickú situáciu SR a považujúc problém nízkeho počtu rodiacich sa detí za zásadný problém súčasnosti no najmä pre budúcnosť SR,
 • poukazujúc na to, že dlhodobo negatívny stav demografickej zimy sa prejavuje a bude čoraz viac prejavovať aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, krízou rodín atď.
 • uvedomujúc si tlak európskych inštitúcií na zvyšovanie zamestnanosti matiek aj najmenších detí do troch rokov na úkor času stráveného s deťmi,
 • uvedomujúc si, že „rodinná politika má byť pilierom a motorom celej sociálnej politiky a jej hlavným cieľom je vytvoriť všestrannú spoločenskú klímu a podmienky pre rodinu, to znamená umožniť ľuďom vlastný život a realizáciu partnerských a rodičovských plánov, vytvárať rodičom vhodné podmienky pre skĺbenie nárokov trhu práce s nárokmi starostlivosti o nezaopatrené deti a nesamostatných členov rodiny“ 5,
 • poukazujúc na to, že rodinná politika nie je súčasťou sociálnej politiky, hoci sa v niektorých opatreniach môžu dotýkať či prekrývať,
 • s cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska a
 • s cieľom odbremeniť sociálny systém, z ktorého najmenej prostriedkov odčerpávajú dobre fungujúce a stabilné rodiny,

žiadame novú Vládu Slovenskej republiky, aby do svojho Programového vyhlásenia na roky 2023-2027 zahrnula tieto pro-rodinné a život chrániace opatrenia a urobila z nich prioritné oblasti svojho záujmu:

 • prijatie Stratégie podpory manželstva,

 • zmenu názvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Ministerstvo rodiny, práce a sociálnych vecí SR, aby tak boli zdôraznené priority a postupnosť dôležitosti rodiny, následne práce a následne sociálnych vecí,
 • zastavenie vypustenia Výchovy k manželstvu a rodičovstvu z nových školských osnov, zintenzívnenie prípravy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu vo vzdelávaní ako prevenciu proti neželaným tehotenstvám mladistvých a proti rozpadu manželstiev a rodín, podpora projektov pre mladých zameraných týmito smermi,
 • podpora pro-rodinne, pro-manželsky a pro-demograficky zameranej kultúry a projektov,
 • podpora projektov zameraných na boj proti alkoholizmu, drogám a iným závislostiam (aj nelátkovým ako pornografia a online svet)
 • nahradenie pojmu materská a rodičovská „dovolenka“ pojmom materská a rodičovská starostlivosť,
 • vytváranie silnej finančnej i morálnej podpory zvýšenia počtu narodených detí a vytvárania vhodného prostredia pre prijatie väčšieho počtu detí v rodine (kľúčové a najefektívnejšie bude podporiť rodiny s dvomi deťmi aby prijali tretie dieťa),

 • zavedenie silných programov na podporu demografického rastu a na podporu vnímania dôležitosti materstva, rodičovstva a manželstva pre spoločnosť,
 • zavedenie motivačnej, vytrvalo sa opakujúcej kampaňovej rodinnej politiky zameranej na pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine a manželstvu; podpora inštitútu manželstva a jeho spoločenskej prestíže z dôvodu, že je to najlepšie miesto pre prijímanie a výchovu detí ako aj pre manželov samotných ako aj z dôvodu, že rodiny založené stabilným záväzkom vytvárajú najmenšie dopady na sociálny systém štátu,
 • prijatie novely školského zákona, ktorý bude explicitne uznávať práva rodičov, ktoré im garantuje dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, najmä tým, že škola bude povinná rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania (napr. v oblasti sexuálneho správania) v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením,
 • zlepšovanie fungovania Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj ako partnera vlády, ktorého cieľom je vláde pomáhať tvoriť pro-rodinnú politiku s cieľom podpory manželstva, stability rodiny a zvrátenia vymierania Slovenska,
 • zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín; podpora môže ísť podľa počtu detí aj do záporných daní a odvodov,
 • podpora rodín, aby mali aspoň tri deti, odstránením prekážok, ktoré môžu takúto väčšiu rodinu priviesť na hranicu chudoby (napr. platením úrokov aj istiny hypotéky pre mladé rodiny, ktoré čakajú tretie dieťa, až do piateho roku veku dieťaťa, zavedením zliav na dopravu, kultúrne podujatia či rekreáciu pre rodiny s deťmi a pod.),
 • zavedenie dotačnej podpory na rozvoj rodinno-matersko-komunitných centier určených pre matky s deťmi, mladých i rodiny; súčasné komunitné centrá sú orientované a financované s cieľom venovať sa marginalizovaným skupinám,
 • aktívna pomoc štátu rodinám so špecifickými potrebami,
 • zavedenie rodinných daňových priznaní, ktoré budú zahŕňať rodičov aj deti pričom dieťa sa bude počítať ako člen rodiny už pred jeho narodením,
 • zavedenie volebného práva detí, ktoré bude realizované plnoletými rodičmi,
 • nulové dane z príjmu pre matky 3 a viac detí,
 • pomoc mladým zodpovedným rodinám, ktoré sa zaviažu mať 3, 4 a viac detí, účelovou nenávratnou pôžičkou na zabezpečenie bývania,
 • zásadná akcelerácia výstavby nájomných bytov s obdobnou výškou podpory pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť bývanie vo svojom vlastníctve,
 • zvýšenie rodičovského príspevku na polovicu čistého príjmu matky pred nástupom na materskú „dovolenku“ pri osobnej starostlivosti matky o dieťa,
 • posilnenie 0-tého dôchodkového piliera/rodičovského bonusu,
 • ochrana manželstva pred unáhleným rozvodom predĺžením tzv. fikcie trvalého vzťahu na minimálne 2 roky a zavedením povinnosti mediácie a odbornej pomoci manželom pred rozvodom,
 • prísne sledovanie najlepšieho záujmu detí do troch rokov vyrastať v neporušenej vzťahovej väzbe, ktorá je zásadne dôležitá pre zdravý psychický vývoj dieťaťa,
 • zrušenie finančného či iného preferovania jasľovej starostlivosti pred osobnou starostlivosťou matkou dieťaťa do 3 rokov veku dieťaťa z dôvodu najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorým je osobná starostlivosť vzťahovou osobou – matkou,
 • účinná podpora čiastočných úväzkov pre matky vracajúce sa do práce z rodičovskej starostlivosti,
 • dobudovanie systému Rodinných poradní a centier pre deti a rodiny, ktoré budú efektívne pomáhať rodinám v kríze,
 • zintenzívnenie boja s látkovými a nelátkovými závislosťami, ktoré ničia jednotlivcov a rozbíjajú rodiny a zvýšenie ochrany mladistvých, detí, ale aj dospelých pred negatívnymi následkami závislostí od alkoholu, drog, hazardu, pornografie a závislosti od online prostredia aj rozšírením a propagáciou poradní bojujúcich so závislosťami a zavedením podporných opatrení pre rodiny závislých ako aj presunom predaja alkoholu do špecializovaných predajní a účinnou prísnejšou reguláciou reklamy na alkohol,
 • prijatie zákona, ktorý bude na úrovni médií chrániť hodnoty rodiny, rodičovstva a manželstva a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom vo všetkých druhoch médií, vrátane Internetu. Prijať účinnú legislatívu na blokovanie internetových stránok ohrozujúci psychosociálny vývoj detí a mladistvých a ich zneužívanie tým, že propagujú prostitúciu, pedofíliu, pornografiu či hazard,
 • reguláciu audiovizuálnych mediálnych služieb a mediálneho priestoru aj vhodným transponovaním smernice EU s cieľom, aby boli deti, mládež aj celá spoločnosť chránení pred škodlivým obsahom (násilie, sex, pornografia),
 • regulácia obsahu v médiách tak, aby sa zastavila dehonestácia a znekultúrňovanie národa, napr. povinnými kvótami na vysielanie hodnotného obsahu, aj v hlavnom vysielacom čase (bez ohľadu na charakter média, napr. cez rozšírenie podmienok udeľovania licencií)
 • obmedzenie možnosti hanobenia dôstojnosti žien či mužov ich vystavovaním v nahej podobe na „výstavách“ (viď v minulosti výstavy nahých žien)
 • podpora projektov pastorácie Rómov ako historicky preukázateľne účinnej a funkčnej formy pomoci tejto komunite, ktorou sa predchádza sociálnemu vylúčeniu a veľkým nákladom sociálneho systému,
 • postihovanie akejkoľvek formy prostitúcie s cieľom chrániť dôstojnosť žien, mužov a detí,
 • skutočné preferovanie manželstva muža a ženy ako najlepšieho priestoru pre manželov a prijímanie a výchovu detí vo vládnych úlohách a dokumentoch a zrušenie úloh ministerstiev a vlády vedúcich k zavedeniu registrovaných či životných partnerstiev či iných obdobných zväzkov (vrátane fiduciánych), ktorých podstata odporuje trvalosti alebo biologickej spôsobilosti potrebnej pre plodenie a výchovu detí, aby tak akýmikoľvek inými zväzkami nebola ohrozovaná jedinečnosť a dôležitosť manželstva,
 • aktívne bránenie sa SR proti súdnemu aktivizmu európskych súdov (ESĽP, ESD) vo veci uznávania a uzákoňovania iných zväzkov ako manželstva jedného muža a jednej ženy,
 • zrušením Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti k zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike ako aj Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0),
 • zrušenie kontroverznej „Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR“ aj s jej úlohami v akomkoľvek stave ich rozpracovanosti a vypracovanie nového dokumentu týkajúceho sa skutočných ľudských práv,
 • zrušenie Výboru pre LGBT, ktorý je obsadený jednofarebne a nezohľadňuje názorové zloženie obyvateľstva,
 • zmenu zloženia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov tak, aby pomerne rešpektovalo názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva,
 • zjednodušenie prístupu k domácemu vzdelávaniu,
 • zrušenie konfliktu záujmov presunom kompetencie rozhodovať o počtoch žiakov škôl zo samospráv na Ministerstvo školstva SR,
 • zjednodušiť a sprístupniť umiestňovanie týraných žien, ktoré nepodali trestné oznámenie na páchateľa, v zariadeniach núdzového bývania,
 • promptné zavedenie účinných a efektívnych opatrení na zlepšenie zdravotníctva a na predchádzanie odvrátiteľných úmrtí pacientov napr. aj dôstojným ohodnotením zdravotných sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu; profesionálnym a kvalitným manažmentom nemocníc; nezameriavaním sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poisťovní na zisk, ale na úspešnosť liečby pacientov; silným zatraktívnením povolania všeobecný lekár; zavedením periodického prehodnocovania regulácie v zdravotníckom sektore; upevnením dôležitosti personálnych normatívov ich zavedením do zákona atď.
 • zdravotníctvu, ktoré je financované z verejného zdravotného poistenia, vrátiť charakter verejnej služby tak, aby pacient nebol iba prostriedkom k získaniu finančného zabezpečenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale cieľom vyliečenia,
 • dohliadanie kontrolných orgánov Ministerstva zdravotníctva SR na dodržiavanie legislatívy pri aplikácií informovaného súhlasu lekármi pred umelým potratom, tak, aby bola zabezpečená informovanosť matiek o fyzických i psychických rizikách potratu, ale aj o možnostiach pomoci tehotným matkám zo strany štátu, samosprávy i mimovládnych organizácií,
 • priblíženie sa k úplnej ochrane práva na život pre všetky nenarodené deti bez rozdielov, v prvom kroku spresnením a zúžením dôvodov, za ktorých je možné vykonať umelý potrat, len na závažné životné situácie,
 • predchádzanie umelým potratom
  • zrušením nespravodlivého potratového zákona, nakoľko v 21. storočí vždy existuje lepšie riešenie ako umelý potrat,
  • zlepšením reálnej informovanosti matiek žiadajúcich o umelý potrat, vrátane vypočutia tlkotu srdca ich dieťaťa prostredníctvom ultrazvuku a odovzdania vizuálu dieťaťa v aktuálnom vývojovom štádiu a zásadného zvýraznenia pomoci dostupnej pre matky zvažujúce potrat na webe MZ SR,
  • zrušením procesu nedemokraticky pripravovaného zavedenia potratovej tabletky – chemického potratu, ktorá prináša až 4x vyššie riziko zdravotných komplikácií v porovnaní s chirurgickým potratom, a to naviac postupom, ktorý je v rozpore so slovenskou legislatívou,
  • zavedením trvalej prítomnosti informačných materiálov v gynekologických ambulanciách a na oddeleniach, ktoré budú oboznamovať matky zvažujúce potrat o zdravotných a psychických rizikách, o alternatívach a o pomáhajúcich organizáciách (podobne ako sú informačné materiály pre diabetikov apod. v ambulanciách a čakárňach aj napriek povinnému poučeniu pacienta lekárom),
  • aktualizáciou textu poučenia pred umelým potratom,
  • zavedením účinných opatrení zamedzujúcich potratovej turistike zo zahraničia do SR,
  • zmenou zákona o sociálnych službách (prípadne zákona o samosprávnych krajoch), aby tehotné matky v krízových situáciách mohli spadať pod zákon o sociálnych službách,
  • zavedením osobitného príspevku pri narodení zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa,
  • upravením a spresnením terminológie v zákonoch (umelé ukončenie tehotenstva; nenarodené dieťa; tehotná matka),
  • vytvorením účinnej siete pomoci tehotným matkám a ich rodinám založenej na službách realizovaných štátnymi i samosprávnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,
  • zrušením vyhlášky o UPT a zadefinovaním potratu zo zdravotných dôvodov priamo v zákone, aby sa znížil počet diagnóz, ktoré sa považujú za potraty zo zdravotných dôvodov a sú preplácané poisťovňou (súčasná vyhláška za také považuje napr. aj herpes simplex, chrípku a pod.). Potrat zo zdravotných dôvodov by bol možný len ak je preukázané a) ohrozenie života alebo zdravia matky, alebo b) ťažké poškodenie dieťaťa,
  • zavedením práva otca dieťaťa byť informovaný o existencii jeho nenarodeného dieťaťa a úmysle jeho matky ísť na potrat,
  • stanovením presného nediskriminujúceho termínu, dokedy je možné urobiť potrat pri ťažkom postihnutí dieťaťa potvrdeného aspoň dvomi nezávislými odborníkmi,
  • pri potrate zo zdravotných dôvodov a z dôvodu podozrenia na poškodenie dieťaťa zavedením práva matky na druhý názor špecialistu z iného pracoviska a na psychologickú pomoc,
  • zavedením povinnosti pre Ministerstvo zdravotníctva SR zhromažďovať presné štatistické informácie o potratoch, najmä dôvodoch, pre ktoré ich matky podstupujú, a povinnosti MZ SR každoročne do NR SR predkladať na prerokovanie správu o potratoch, vrátane správy o pravidelných kontrolách MZ SR zameraných na dodržiavanie platných zákonov a pravidiel potratovými pracoviskami,
  • predĺžením lehoty na rozhodnutie matky pri informovanom súhlase zo 48 na 96 hodín,
  • zrušením výdaja postkoitálnych prípravkov s potratovým účinkom bez lekárskeho predpisu,
  • upravením definície liečiva a lieku tak, aby vylučoval prípravky na zabitie človeka (eutanázia, potratové tabletky, prípravky na výkon trestu smrti…)
  • do zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme doplnením ďalších informácií, ktoré sa zisťujú v žiadosti o umelý potrat (dôvod, pre ktorý matka žiada o potrat, či a akú antikoncepciu používala, potvrdenie o tom, že bol otec dieťaťa informovaný, v akom vzťahu a domácnosti matka dieťaťa žije atď.),
  • zavedením nároku na individuálny študijný plán pre študujúcich rodičov z dôvodu tehotenstva a/alebo rodičovstva (t.j. možnosť predĺžiť štúdium bez vzniku povinnosti platiť školné),
  • zastavením financovania umelého oplodnenia z verejných zdrojov a sústredenie sa na skutočnú liečbu neplodnosti, ktorá je lacnejšia ako umelé oplodnenie,
  • zvýšením poplatku za umelý potrat,
  • zákazom úmyselného usmrtenia embrya pri umelom oplodnení, alebo inej manipulácii,
  • úpravou zákona o pohrebníctve, kde by po vzore Českej republiky bola zabezpečená kremácia všetkých potratených detí namiesto ich spaľovania v spaľovni odpadov,
 • zastávať na medzinárodných fórach, najmä v OSN, Rade Európy, Európskej únii, v Európskej komisii a pred európskymi súdmi postoje, ktoré sú v súlade s Ústavou SR, s pro-manželskými a pro-rodinnými hodnotami,
 • dôsledne žiadať, aby inštitúcie EÚ rešpektovali princíp subsidiarity ako to členským štátom zaručujú Zmluvy o fungovaní EÚ, hlavne v oblasti rodinnej politiky, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti,
 • podporovať náboženskú slobodu a slobodu slova, svedomia a presvedčenia vo svete a na Slovensku; vytvorenie Rady vlády pre náboženskú slobodu ako partnera pre vládu, ktorého cieľom bude vláde pomáhať tvoriť medzinárodnú a vnútroštátnu politiku v danej oblasti,
 • zrušenie Úradu pre reguláciu hazardných hier spolu s návratom kontrolných kompetencií v oblasti hazardu obciam a zvýšenie počtu kontrolujúcich subjektov (štát-ministerstvo, obec, polícia…), tak aby došlo k zníženiu rizika korupčného správania a spätnému návratu politickej zodpovednosti ministerstvu financií za hazard; obciam bráni existencia tohto úradu v možnosti kontrolovať hazard na ich území,
 • návrat online hazardu do rúk štátu, pretože iba štát dokáže regulovať tento biznis s ohľadom na zraniteľné skupiny a bez čistého zamerania na zisk.

V Bratislave 13.10.2023

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Emília Chovancová Bezáková, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Martina Bednáriková, Pro-Life Action

Dušan Škurla, Aliancia za život

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

Pavol Vilček, Spišská katolícka charita

Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu

Ondrej Ungvarský, 9 mesiacov za život

 


1 Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Správa OSN World population prospects 2019 uvádza, že Slovensko môže mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/

2 Správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, 2015) hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“

3 Európska komisia ako reprezentant Európskej únie si plne uvedomuje aj demografické problémy Európy a dlhodobo vyzýva členské štáty, aby im čelili a participovali na ich riešeniach – Európska komisia: Európsky pilier sociálnych práv www.eur-lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=sk

4 OECD Family Database, 2016, SF2.2: Ideal and actual number of children

5 DUKOVÁ, I., DUKA, M., KOHOUTOVÁ, I.: Sociální politika. Učebnice pro obor sociální činnost. Praha : Grada Publishing, a.s., 2013