Šéf OSN pre LGBT tvrdí, že zmena pohlavia je na základe medzinárodného práva „nárokovateľná“

píše Stefano Gennarini, J.D. | 8. júla 2021

ŽENEVA, 9. júl 2021 (C-Fam) Expert na ľudské práva, poverený propagáciou záležitostí LGBT prostredníctvom OSN povedal, že zmena pohlavia, alebo rodu na základe sebaidentifikácie je na „nárokovateľná“ na základe medzinárodného ľudskoprávneho práva.

Victor Madrigal-Borloz, nezávislý expert OSN pre otázky LGBT povedal počas tlačovej konferencie, pri ktorej prezentoval svoju ostatnú správu o rode pre Radu pre ľudské práva, že rod je „pevne ukotvený“ v medzinárodnom práve ľudských práv a že „je povinnosťou štátov uznať a poskytnúť právne uznanie rodovej identity na základe sebaidentifikácie,“ vrátane maloletých.

Madrigal-Borloz sa počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala 25. júna nevyhol kontroverzii, keď spochybnil spôsobilosť Maďarska byť členom Európskej Únie z dôvodu postoja krajiny voči propagácii LGBT otázok v školách.

„Rod nie je neoddeliteľnou súčasťou osoby. Nie je pre to žiaden dôkaz,“ povedal Madrigal-Borloz.

„Naopak, rod je vzťahom medzi slobodnou vôľou osoby a sériou stereotypov, ktoré spájajú správanie, alebo vzorce alebo role s určitým pohlavím,“ vysvetlil.

„V rámci limitov demokratickej spoločnosti nevidím nič, čo by ospravedlňovalo obmedzenie tejto slobody (zmeniť pohlavie alebo rod),“ uzavrel.

Bol otvorene kritický k maďarskému zákonu, ktorý zakazuje právnu zmenu pohlavia alebo rodu na základe sebaidentifikácie a vyučovaniu LGBT otázok v školách. Povedal, že zákony propagujú „výchovu založenú na kresťanských hodnotách a maďarskej identite“ a že „pokračujú v stigmatizácii“.

„Prístup založený na ľudských právach požaduje, aby boli obmedzenia slobody ospravedlnené hodnotným spoločenským cieľom. A čo je hodnotným spoločenským cieľom pre obmedzenie osobného rozhodnutia, týkajúceho sa rodu?“, dodal.

Tiež dodal, že maďarské zákony obmedzujú možnosť poskytnúť komplexnú sexuálnu a rodovú výchovu, čo ako povedal je nevyhnutné pre „dekonštrukciu stigmy“.

Madrigal-Borloz v správe hovorí, že komplexná sexuálna výchova napomáha „dekonštruovať stereotypy o pohlaví, sexualite a pôžitku“ a keď pred tlačovou konferenciou predstavoval správu štátom, povedal, že pomôže vyškoliť učiteľov, ako hovoriť deťom o ich sexualite a pohlavnej orientácii.

Madrigal-Borloz tiež spochybnil členstvo Maďarska v EÚ kvôli hodnotám zdieľaným týmto zoskupením.

„Do akej miery môžete ohýbať túto hodnotovú základňu a ostávať členom zoskupenia?“, opýtal sa.

Maďarsko podporilo vytvorenie pozície šéfa OSN pre LGBT, na ktorej je Madrigal-Borloz od roku 2016.

Pri otázke na transrodových športovcov obavy odmietol a spýtal sa, „či je nejaký dôkaz, že tieto diskusie odzrkadľujú nejaký reálny problém.“

Madrigal-Borloz povedal, že jeho zistenia majú „významnú spojitosť s kultúrnymi vojnami“ a dodal, že dúfa, že jeho správa poskytne „určité nástroje pre to, aby sa debaty neviedli na základe predsudkov a stigmatizácie, ale na základe dôkazov a právnych analýz.“

Hoci Madrigal-Borloz operoval so širokou podporou záležitostí LGBT n nezáväzných odporúčaniach medzinárodných mechanizmov, nespomenul chýbajúci konsenzus v tejto otázke medzi členskými štátmi OSN. Vo svojej správe ani pri tlačovej konferencii nespomenul ani Rímsky štatút Medzinárodného trestného tribunálu. Táto záväzná dohoda, ktorá ustanovuje medzinárodnú trestnú jurisdikciu pre zločiny proti ľudskosti definuje rod ako „dve pohlavia, mužské a ženské, v kontexte spoločnosti.“ A výslovne vylučuje akýkoľvek iný význam.

Napriek kontroverznosti tejto témy, žiaden z členských štátov OSN sa nevyslovil proti Marigalovi-Borlozovi počas prezentácie jeho správy v Rade pre ľudské práva. Je to pravdepodobne preto, že členské štáty, ktoré boli proti jeho mandátu v roku 2016 prisľúbili, že sa ním nebudú zaoberať a budú ho považovať za nelegitímny.

Madrigal-Borloz vydá druhú časť svojej správy o rode za rok 2021 toto leto pre Valné zhromaždenie. Očakáva sa, že bude obsahovať čierny zoznam jednotlivcov a organizácií, ktoré na svetovej úrovni odporujú agende LGBT. Tiež povedal, že v roku 2022 plánuje vydať správu o konflikte medzi náboženskou slobodou a záležitosťami LGBT.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/un-lgbt-czar-says-changing-gender-is-an-entitlement-under-international-law/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission