Ďalšie z nami navrhovaných pro-rodinných opatrení sa budú realizovať

S potešením som si prečítal krátku správu z online konferencie Fungujúca a stabilná rodina. Z úst ministra rodiny Milana Krajniaka podľa správy zazneli viaceré dôležíté a pozitívne posolstvá:

„Pokiaľ chceme tento nepriaznivý demografický stav zvrátiť, štát bude musieť investovať do rodiny, pretože investícia do rodiny je taká finančná investícia, ktorá sa najviac vypláca.“

„Žiaden štát nemôže prežiť, pokiaľ ľudia nebudú mať možnosť a vôľu a chuť a entuziazmus vychovávať deti a tomu chceme napomôcť.“

„Na to, aby mohla rodina fungovať, musí mať istotu, že si bude môcť zaobstarať vlastné bývanie,“ uviedol a predstavil myšlienku nájomného bývania. „Táto vláda a ministerstvo chce docieliť to, aby štát garantoval výstavbu nájomných bytov, v ktorých bude môcť mladá rodina bude môcť bývať, ak platí nájomné, nikto ju nevysťahuje.“

 

Za dôležitý moment považujem aj ohlásené obnovenie manželských poradní, pretože aj v našej výzve vláde sme apelovali dôležitosť predchádzania rozvodom aj poradňami. „Obnovujeme možnosť manželského pordenstva, aby sme prostredníctvom poradní zachránili každú rodinu, ktorá je zachrániteľná,“ dodal minister.

Milan Krajniak tiež predstavil zámer zakotviť podporu rodiny v niektorých strategických dokumentov štátu. „Chceli by sme prijať Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v SR do roku 2030,“ uviedol. Obsahovala by základné piliere prorodinnej politiky štátu. Ďalším inštitútom bude „Rada vlády pre rodinu a demografický rast, ktorá by mala byť odborným a koordinačným a konzultačným orgánom pri Vláde SR, aby dohliadala, že táto priorita sa bude aj dlhodobo realizovať.“ Oba body sme tiež požadovali v našej výzve pred niekoľkými rokmi.

Budem sa len a len tešiť, ak sa čím skôr bude realizovať rodinná politika na všetkých úrovniach, nakoľko najmä zodpovedné rodiny, ktoré sa slobodne rozhodli mať viac detí, nemajú automaticky upadať do chudoby. Sú zásadne dôležité pre záchovnosť štátu a Slovenská republika potrebuje zvrátiť negatívny demografický vývoj. Za zásadne dôležité považujem najmä prorodinné kampane, pretože potrebujeme vytvárať a upevňovať pozitívny vzťah, spoločenskú atmosféru a povedomie o dôležitosti rodiny, detí, manželstva; potrebujeme tiež odbúravať negatívne nálady voči týmto hodnotám a voči mentalite „deti sú problém“, „peniaze a kariéra na prvom mieste“. Bez zmeny zmýšľania nás nečaká ružová budúcnosť.

Tomáš Kováčik