Žiadame realizáciu rodinnej politiky

7.5.2018

Dolupodpísaní zástupcovia organizácií, ktorým záleží na rodine ako najlepšom priestore nielen pre prijatie a výchovu detí, ale aj pre matku a otca, uvedomujúc si kriticky negatívnu demografickú situáciu SR1, vnímajúc ohlásený vládny „sociálny balíček“, žiadame od Vlády SR, aby začala neodkladne realizovať pro-rodinné opatrenia.

Cítime spoluzodpovednosť za dlhodobo negatívny stav, ktorý sa prejavuje aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, krízou rodín. Tieto negatívne javy sú prejavom negatívnej demografickej situácie.

Rodinná politika je nadrezortná a tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí. Rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy. Rodina nie je sociálny pacient, rodinná politika sociálnym problémom predchádza. Rodinu často ohrozuje chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, odchádzanie rodičov za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra.

Prieskumy OECD2, hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.2 (muži) až 2.3 (ženy), no reálne majú v priemere o 1 dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti.

Príkladom v opatreniach rodinnej politiky môžu byť pre SR napr. Poľsko či Maďarsko, ktoré začali silne podporovať rodiny a majú výsledky v podobe nárastu počtu manželstiev (HU: 35520 v r. 2010, 51805 v r. 2016), zníženia počtu rozvodov (HU: 23335 v r. 2011, 19552 v r. 2016) a zvýšenia počtu detí (HU: pôrodnosť 1.23 v r. 2011, 1.5 v r. 2017)3. 

Ako zástupcovia pro-rodinných organizácií, po avizovaní ďalšieho sociálneho balíčka, žiadame Vládu SR, aby časť z týchto peňazí investovala do budúcnosti našej krajiny, do rodín.

Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo a radi budeme na nich aj v budúcnosti participovať, najmä v Rade vlády pre rodinnú politiku a demografický rast. Teraz vláde predkladáme opatrenia troch typov – osvetové, inštitucionálne a praktické-finančné. Táto množina nemá ambíciu obsiahnuť všetky aspekty rodinnej politiky ani jej komplexnosť, chce byť príspevkom do diskusie o nutnosti zaoberať sa aktuálnymi a nadchádzajúcimi problémami SR v tejto oblasti.

Týmto žiadame vládne strany o stretnutie a prerokovanie našich nižšie uvedených návrhov a možností Slovenskej republiky realizovať pro-rodinné opatrenia.

 

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Asociácia za život a rodinu,
kontakt: 0908 219 591, info@zazivotarodinu.sk

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., Nezávislé kresťanské odbory Slovenska,
Peter a Zuzana Košťálovci, Liga pár páru v Slovenskej republike o.z,
JUDr. Martin Dilong, Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu,
Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, Klub mnohodetných rodín,
RNDr. Ing. Marcela Dobešová, o.z. Fórum života,
Ing. Tomáš Kuzár, PhD., Fórum kresťanských inštitúcií,
MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková, Donum vitae – svetové hnutie matiek,
prof. PhDr. Michal Oláh, Ph.D., Ústav Pavla Blahu v Skalici, VŠZaSP sv. Alžbety,
ThLic.Dušan Škurla, PhD., Aliancia za život, o.z.,
Mgr. Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku,
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, o.z. Ženy ženám

Rodinná politika zameraná na pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine, manželstvu

Podstata: zavedenie grantových schém pre opakujúce sa pro-rodinné kampane
Realizácia: dlhodobé a krátkodobé pravidelné kampane s cieľom šíriť pozitívny obraz rodiny, manželstva a otvorenosť voči deťom
Ciele kampaní:

  1. vytváranie pozitívneho vzťahu, pozitívnej spoločenskej atmosféry a povedomia o dôležitosti rodiny, detí, manželstva; odbúravanie negatívnych nálad voči týmto hodnotám a voči mentalite „deti sú problém“, „peniaze a kariéra na prvom mieste“; informovanie o existujúcich a nových štátnych aj neštátnych podporných prostriedkoch pre rodiny a ich členov
  2. podpora zodpovedného vstupovania do vzťahov a zodpovedného uzatvárania stabilných manželstiev, ktoré sú najlepším priestorom pre prijatie a rozvoj detí a najmenej zaťažujú sociálny systém,
  3. zvyšovanie stability rodín – propagovanie existujúceho poradenstva, predchádzanie rozvodom, ktorých dôsledky si odnášajú okrem detí aj žena-matka (vysoké riziko chudoby) ako aj otec.

Rodinná politika z hľadiska pro-rodinných inštitúcií

Podstata: mať inštitúcie systematicky a koncepčne zamerané na tvorbu opatrení prospešných rodine, manželstvu a pozitívnemu trendu v pôrodnosti
Čo je potrebné:

 • vytvorenie funkčnej Rady vlády pre rodinnú politiku a demografický rast,
 • vytvorenie Odboru rodinnej politiky a zlepšovania demografie na MPSVaR SR,
 • vychádzajúc z existujúcej Koncepcie štátnej rodinnej politiky aktualizovanie strategických cieľov rodinnej politiky a vytvorenie celoštátnej stratégie a akčných plánov pre rodinnú politiku a demografický rast.

Praktická rodinná politika (výber z opatrení)

Podstata: finančná podpora zodpovedných rodín, ktoré sa rozhodnú mať viac detí, ktoré Slovensko tak nutne potrebuje a ktoré sú o.i. štatisticky výkonnými daňovými poplatníkmi. Cieľom je tiež zabránenie prepadania sa zodpovedných pracujúcich rodín do chudoby za rozhodnutie prijať 3 a viac detí.

Príklady opatrení (čiastočne inšpirované zahraničím):

 • zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín zvýšením daňového bonusu na každé nezaopatrené dieťa (nižšie je zobrazený maďarský model). Podpora môže ísť podľa počtu detí aj do záporných daní a odvodov. 

 • pomoc mladým zodpovedným rodinám, ktoré sa zaviažu mať 1, 2, 3, 4 a viac detí, účelovou nenávratnou pôžičkou na zabezpečenie bývania (nižšie je uvedený maďarský model – sumy pre rodiny podľa počtu detí pri nákupe nového a staršieho bytu podľa jeho veľkosti)

 • zvýšenie rodičovského príspevku na polovicu čistého príjmu matky pred nástupom na materskú dovolenku. Podmienkou je osobná starostlivosť o dieťa (v prípade nižšieho príjmu rodiča, pri ktorom by vychádzal rodičovský príspevok nižší ako súčasná pevná suma 214,70 eúr, by rodičovi patril rodičovský príspevok v súčasnej výške)

 • deti ako 0-tý dôchodkový pilier – odvádzanie časti odvodov pracujúcich detí priamo na dôchodok rodičov. Toto motivuje rodičov mať viac zodpovedných, pracujúcich detí a pomáha dôchodkovému systému. Zároveň sa upevňuje v rodinách medzigeneračná solidarita.

 

1 Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Správa OSN z r.2015 konštatuje,že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, 2015, ktorá hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“

2 OECD Family Database, 2016, SF2.2: Ideal and actual number of children 

3 KSH.hu – Hungarian central statistical office