[c-fam.org] Definície: význam termínu „nezamýšľané tehotenstvo“

„Sexuálna revolúcia“ neskorých 60-tych rokov v Spojených štátoch a Európe bola založená na myšlienke, že spojenie medzi sexom a tehotenstvom je skôr založené na vedomom rozhodnutí, ako na pasívnom súhlase. To znamená, že sexuálne správanie človeka môže byť úplne nezávislé od prokreácie a že rodičovstvo má byť „plánované“. Ako to prezentuje Populačný fond OSN (UNFPA), ľudský život vzniká „cielene, nie náhodne“.

Aj demografovia, nielen sexuálni revolucionári, majú dlhodobý záujem o stupeň plánovania a zámernosti, ktoré vstupujú do ľudskej prokreácie. Všeobecne panuje porozumenie, že tehotenstvá sú trochu predvídateľné na základe určitého správania – konkrétne na základe pohlavného styku medzi pravdepodobne plodnými mužmi a ženami – avšak zámer účasti na sexe a zámer prokreácie nie sú vždy ideálne zosúladené.

Toto vydanie Definícií skúma metódy používané na meranie zámeru otehotnieť, spôsob, ako je táto otázka globálne zarámcovaná a spôsob, akým sú takéto merania používané pre propagáciu určitých politík týkajúcich sa ľudského života a rodiny na národnej a medzinárodnej úrovni.

Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť v tejto analýze z januára 2020:
Čo skutočne znamená „nezamýšľané tehotenstvo“ a prečo je to dôležité?

Centrum pre rodinu a ľudské práva (C-Fam) je organizácia, ktorá sa zasadzuje za prirodzený pohľad na záležitosti života a rodiny v medzinárodnom spoločenstve.

Definície“ sú pravidelným mesačným pohľadom na terminológiu a myšlienky OSN.