Opatrenia navrhnuté Asociáciou za život a rodinu do prorodinného akčného plánu

Štatistika:

16 opatrení v oblasti Prevencia a ochrana detí a mládeže

11 opatrení v oblasti Zdravie a zdravotná starostlivosť

11 opatrení v oblasti Ekonomické a finančné nástroje

8 opatrení v oblasti Zosúladenie starostlivosti o rodinu so zamestnaním a trh práce a zamestnanosť

celkovo unikátnych opatrení: 32 

(niektoré opatrenia sa prelínajú do viacerých oblastí, preto sú uvedené viackrát)

Tematická oblasť: Prevencia a ochrana detí a mládeže

Záchrana manželstiev pred rozvodom

Opatrenie v nadväznosti na strategické smerovanie v kap. 4.2 schváleného Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030 (ďalej stratégia): Podporiť stabilitu manželstva, ako najlepšieho prostredia pre výchovu dieťaťa a opatrenia smerujúce k predchádzaniu rozpadov rodín a znižovaniu rozvodovosti.
Prax súdov pri rozvodových konaniach ukazuje odlišnosť ich prístupov k snahe o záchranu manželstva a v značnej miere aj nedostatočnosť týchto snáh. Z prostredia rozvedených rodín následne rezultuje vyššia miera problémov detí (kriminalita, promiskuitné správanie, užívanie drog, alkoholu, závislosť na sociálnom systéme atď.)

Navrhuje sa, aby každý manželský pár žiadajúci o rozvod bol odoslaný na cyklus aspoň 12 sedení s manželským terapeutom počas 12 mesiacov (pokiaľ sa už na úvodných sedeniach nepreukáže neriešiteľná patológia u manžela/manželky). Terapeut vypracuje správu zo sedení, v ktorej odborne zhodnotí stav rodiny, detí, manželstva a prístup manželov k snahe o jeho záchranu. Ak súd vyhodnotí snahu manželov o záchranu manželstva ako nedostatočnú, nariadi ďalšie sedenia.

Merateľné ukazovatele:
– vytvorenie jednotiacej metodiky pre postup súdov pri rozvodovom konaní

– zvýšenie počtu manželských poradcov

– 100% odosielanosť rozvádzajúcich sa párov na poradenstvo

 

Zvýšenie sobášnosti a zníženie priemerného veku vstupu do manželstva

Osvetovými aktivitami zameranými na zdôrazňovanie výhod manželstva (zdravotné, psychologické, ekonomické a ďalšie) ako aj ekonomickým a ďalším zatraktívňovaním vstupu do manželstva (zvýhodnené hypotéky, výhodné mladomanželské pôžičky nielen na účel zabezpečenia bývania (v porovnaní s cca 26 000 manželstvami uzatvorenými v r2021 ŠFRB financoval v tom roku len 13 žiadostí mladomanželov v sume cca 580 000€; na r 2023 rozpočtuje na túto kapitolu 7mil €) – s odpustiteľnou časťou v prípade narodenia každého z detí (v r2021 sa narodilo 56663 detí, v r2022 52668 detí)) a prijatia detí budú mladí ľudia motivovaní vstupovať skôr do manželstva.

Merateľné ukazovatele:
– zvýšenie sobášnosti

– zníženie priemerného veku vstupu do manželstva u mužov i u žien

Zníženie podielu pôrodov mimo manželstva

Osvetovými aktivitami zameranými na zdôrazňovanie výhod prijímania detí vo vzťahoch založených manželstvom (psychologické dopady na dieťa aj rodičov, stabilita a istota pre deti aj rodičov, najmä ženy) budú rodičia detí motivovaní uzavrieť manželstvo pred pôrodom dieťaťa.

Merateľné ukazovatele:

– zníženie podielu pôrodov mimo manželstva, zvýšenie podielu pôrodov v manželstve

Zvrátenie trendu rastu veku otca a matky pri pôrode 1. dieťaťa

Osvetovými aktivitami zameranými na zdôrazňovanie výhod prijímania detí v nižšom veku ako v súčasnosti (vyššia fyzická výdrž, skoršie dozrievanie rodičov v osobnostných charakteristikách a zodpovednosti, vzťahové výhody) budú rodičia detí motivovaní prijímať ich v skoršom veku.

Merateľné ukazovatele:

– zníženie priemerného veku otca a matky pri pôrode 1. dieťaťa

 

Zvyšovanie povedomia o význame rodiny v živote človeka a spoločnosti, zvyšovanie senzitivity spoločnosti voči potrebám detí, seniorov a členov rodiny so špecifickými potrebami, pro-rodinná osveta

Opatrenie je citáciou z prijatej stratégie. Opatrenie sa bude realizovať osvetovou činnosťou vo vybraných cieľových skupinách i v širokej verejnosti.

Cit. schválená stratégia, kap 4.1: Osvetou a edukáciou je potrebné zvýšenie povedomia predovšetkým mladých ľudí o význame rodinných väzieb, spolupráce a získavania životných a duchovných hodnôt od rodičov, starých rodičov a členov širšej rodiny. Tieto aktivity môžu významne prispieť k zlepšeniu vzťahov v rodine a samotnému pocitu príslušnosti k rodine, k poznaniu svojich koreňov, osobnej, rodinnej i národnej histórie, kultúry.

Merateľné ukazovatele:

– prieskumami verejnej mienky zisťované hodnoty a povedomie spoločnosti

Zvýšenie počtu narodených detí

Tento cieľ je vzhľadom na dlhodobý spoločenský vývoj dlhodobý, avšak je kľúčový pre budúcnosť krajiny a všetky sektory spoločnosti. Okrem osvetovej činnosti zameranej na krásu materstva a otcovstva, ktorá je kľúčovým faktorom pri snahe o zvrátenie negatívnych demografických trendov, je možné používať aj ekonomické nástroje na dosiahnutie tohto cieľa (priame a nepriame finančné stimuly, zvyšovanie dostupnosti čiastočných úväzkov atď.) a nástroje zvyšujúce dostupnosť starostlivosti o deti od 3 rokov veku (zvyšovanie počtu miest v škôlkach, príspevky pre starých rodičov starajúcich sa o deti v škôlkarskom veku; odkladanie detí do 3 rokov veku do jaslí je nežiadúci jav z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorým je osobná starostlivosť vzťahovou osobou, zväčša matkou). Súčasťou opatrenia bude aj nasledujúci bod zo schválenej stratégie: Podporiť informovanosť občanov o prorodinných a pronatálnych opatreniach.

Merateľné ukazovatele:

– zvýšenie počtu narodených detí

Skvalitnenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Citácie zo schválenej stratégie:

– kap. 4.1: V štátnom vzdelávacom programe pre základnú školu zahrnúť systémovú edukáciu smerujúcu k posilneniu kompetencii mladých ľudí pri budovaní a udržiavaní zdravých partnerských, manželských a rodinných vzťahov a pri zodpovednom zhostení sa rodičovskej role.

– kap. 4.2: Podpora adresných, na vedeckých poznatkoch založených preventívnych programov pre rodičov zameraných na podporu ich rodičovských a výchovných kompetencií.

– kap. 4.2: Zamerať sa na edukáciu mladých ľudí o prínose manželstva, realizovať vzťahovú výchovu s dôrazom na zodpovednosť, stabilitu vzťahu a úctu; do vzdelávania zapájať rodičov žiakov prostredníctvom „školy pozitívneho rodičovstva“ a pod.

– kap 4.2: Vzdelávanie v oblasti zodpovedného vstupovania do vzťahov, manželstva a rodičovstva a medzigeneračnej vzťahovej výchovy (starí rodičia).

– kap. 4.2: Posilňovať rodičovské práva pri výchove detí, vrátane výchovy v škole.

Aktuálne sú snahy vypustiť Výchovu k manželstvu a rodičovstvu (VMR) z kurikula. Sú snahy, aby ju vo vzdelávaní nahradila výchova v oblasti sexuálneho správania, čo je absolútne sploštenie dôležitej výchovy len na jeden z jej vybraných aspektov. Faktom tiež je, že vzhľadom na citlivosť tejto oblasti sa VMR dosiaľ realizovala podľa uváženia riaditeľov škôl a pedagógov, v rôznej kvalite a kvantite.

Je veľmi dôležité vychovávať mladé generácie (cca 300 000 žiakov ZŠ 5-9 a stredných škôl) k manželským a rodičovským kompetenciám, bez ich splošťovania, a zároveň je nevyhnutné rešpektovať náboženské a filozofické presvedčenie rodičov pri výchove detí a mladých v týchto citlivých oblastiach. Pre tieto účely je potrebné zachovať VMR v kurikulu, komplexne zistiť stav VMR na školách a pomôcť školám napĺňať túto úlohu kvalitne plniť – učebnicami a vzdelávaním pedagógov. Dôležité je tiež prijať zákon, ktorý zabezpečí, aby rodičia boli vopred informovaní o obsahu aj lektoroch, ktorí majú ich deti vychovávať a vzdelávať v citlivých vzťahových a sexuálnych oblastiach.

Merateľné ukazovatele:

– počet učebníc zameraných na výchovu k hodnotám a kompetenciám  manželstva a rodičovstva

– dotácie na učebnice výchovy k manželstvu a rodičovstvu

– dotácie na vzdelávanie pedagógov k manželstvu a rodičovstvu

Budovanie a prevádzka matersko-rodinno-komunitných centier

V každej obci nad 200 obyvateľov (spolu 2517 obcí) budú vybudované materské, rodinné a komunitné centrá (napr. v podobe využitia školských priestorov v poobedných hodinách či farských a ďalších priestorov), ktoré budú poskytovať rôznym vekovým skupinám možnosti zmysluplného trávenia času ako aj rozhovorov a budovania vzťahov. V čase materskej a rodičovskej starostlivosti o dieťa, a pre niektoré matky aj v čase predškolského veku dieťaťa, taktiež pre rodiny s handicapovanými osobami, budú veľmi pozitívnym prvkom socializácie rodičov a detí, čo má pozitívny vplyv na psychické zdravie a pohodu. Pracujúcim rodičom centrá poskytnú bezpečný priestor pre ich deti v čase, kedy rodičia nie sú doma.

Merateľné ukazovatele:

– počet otvorených centier

– počet hodín strávených rôznymi vekovými kategóriami v centrách

– počet osôb využívajúcich centrá

Osvetová činnosť a zvyšovanie športovej, kultúrnej a náboženskej aktivity detí a mladých a času tráveného s rodičmi ako prevencia látkových a nelátkových závislostí a zdravotných a psychických problémov

Citácia z kap. 4.2 stratégie: Zvýšiť ochranu detí pred rôznymi sociálno-patologickými javmi vrátane bezpečnosti detí v internetovom prostredí.

Island za 20 rokov zásadne znížil konzumáciu alkoholu, drog a cigariet mladistvými tým, že zásadne rozšíril možnosti trávenia času pre deti a mládež a podporil trávenie času detí s rodičmi (Prečo mladí na Islande nepijú alkohol, nefajčia a nedrogujú? Island dokázal nemožné, no svet si príklad nevzal (eduworld.sk))

V súčasnosti sú okrem látkových problematické aj nelátkové závislosti na internete, sociálnych sieťach, pornografii a sexe. Pre rodičov je potrebné propagovať trávenie času s deťmi, pre mladých ľudí je potrebné propagovať existujúce možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách a tiež budovať nové kapacity. Využívať sa na tento účel môžu aj nevyužívané kapacity školských zariadení a areálov. Dôležité je tiež upozorňovať mládež i rodičov na potrebu regulácie množstva času stráveného na sociálnych sieťach, čo má dopad na psychické zdravie mládeže.

Rodičia v práci budú mať väčšiu pracovnú pohodu pri angažovaní sa ich detí väčšiu istotu, že ich deti trávia čas zmysluplne.

Merateľné ukazovatele:

– zvýšenie počtu aktivít a hodín strávených žiakmi a mládežou v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zvýšenie počtu žiakov a mládeže ako členov v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zníženie konzumácie drog, alkoholu, pornografie, času na internete mladými i dospelými

– zvrátenie nárastu psychologických i zdravotných ťažkostí mládeže

Ochrana detí, mládeže aj dospelých pred pornografickým obsahom a online hazardom

Pornografia a hazard majú devastačný dopad na vzťahy, manželstvá, rodiny, sexuálny život manželov, na ochotu mladých vstupovať do vzťahov a vytvárať rodiny. Aktuálne je ich dostupnosť vďaka mobilným zariadeniam takmer neobmedzená a rýchla. V ostatných rokoch sa silne zintenzívnila reklama na online hazard aj jeho používanie.

Štát má technické možnosti ako pornografické a hazardné obsahy zneprístupniť alebo ich obmedziť iba pre oprávnené (dospelé) osoby ako aj obmedziť množstvo skonzumovaného obsahu pre jednu osobu. Nemenej dôležitá je osvetová činnosť zameraná na vysvetľovanie škodlivosti pornografie a hazardu. Je nevyhnutná efektívnejšia regulácia reklamy na hazard, až jej zákaz.

Merateľné ukazovatele:

– množstvo skonzumovaného pornografického obsahu

– množstvo financií minutých v online hazarde

– počet osvetových hodín pre mládež o škodlivosti pornografie a hazardu

Rozvíjanie Rodinných poradní pre jednotlivca, pár a rodinu

Každá rodina aj jednotlivec sa z času na čas ocitne v problematickej situácii, niekedy aj takej, ktorú sám nevie zvládnuť a potrebuje pomoc. Rodinné poradne ponúkajú takúto pomoc a aj vzhľadom na narastajúce psychické problémy obyvateľstva je potrebné kapacity rozširovať.

Merateľné ukazovatele:

– počet poradní

– počet klientov poradní

– počet hodín strávených v poradniach

Náprava striedavej starostlivosti o deti po rozvode

Pri striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov je nevyhnutné hľadieť na najlepší záujem dieťaťa a tým je stabilné prostredie v už aj tak nestabilnej situácii = jedna trvalá domácnosť. Pôvodnou myšlienkou striedavej starostlivosti je striedanie sa rodičov v prostredí, ktoré je domovom dieťaťa. Toto sa v niektorých prípadoch úplne otočilo a dieťa striedavo žije v dvoch domácnostiach, čo je potrebné napraviť.

Merateľné ukazovatele:

– počet správne realizovaných striedavých starostlivostí

Ochrana detí a mládeže pred nevhodným mediálnym obsahom a kultivácia spoločnosti

Mediálny priestor zásadne vplýva na celkovú kultúru a nastavenie spoločnosti. Často je absolútne nevhodný obsah v médiách dostupných deťom a mládeži aj v čase, kedy ho sledujú tieto vekové skupiny. Je nevyhnutné tento stav zásadne zmeniť, mediálne obsahy (v klasických médiách aj v online priestore) správne označovať (pomôcť by mala transpozícia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách AVMSD) a nedodržiavanie ochrany detí a mládeže prísne sankcionovať.

Cestou ku kultivácii spoločnosti je zavedenie licenčných podmienok pre médiá tak, aby vysielali aj povinný kultúrny obsah (kultúrny v kontexte povznášajúci a edukujúci, kultivujúci), a to aj v najsledovanejších časoch a zavedenie exemplárnych a účinných sankcií za ohrozovanie mravnosti mládeže.

Merateľné ukazovatele:

– úprava legislatívy

– kapacitné posilnenie kontrolného orgánu

– počet skontrolovaných obsahov

Predchádzanie vynímania detí z rodín

Zanalyzovať prax a zlepšiť opatrenia pri situáciách vynímania detí z rodín tak, aby boli celoslovensky jednotné a jasné pravidlá pre súdy a ďalšie orgány, ktorých cieľom musí byť v prvom rade sanácia situácie v rodine tak, aby nemuseli byť deti vyňaté, a ak to nie je možné, následne hľadanie možností zapojenia širšej rodiny do riešenia situácie danej rodiny a až po zlyhaní týchto možností vyňatie dieťaťa a umiestnenie v náhradnej rodine. Cieľom všetkých inštitúcií musí byť čím skoršie obnovenie fungovania rodiny a vrátenie detí späť.

Merateľné ukazovatele:

– vykonaná analýza a vytvorená jednotiaca metodika pre postup dotknutých orgánov

– počet detí vyňatých z rodín

Regulácia predaja alkoholu a reklamy na alkohol

Alkoholizmus je stále veľký problém SR. Opatrenie navrhuje vyčlenenie predaja alkoholu do špecializovaných predajní, zavedenie registra závislých na alkohole a prísne sledovanie predaja alkoholu len dospelým osobám, ktoré nie sú v registri závislých.

Veľkým problémom je tiež nedostatočná regulácia reklamy na alkohol, ktorá zvyšuje jeho spotrebu a preto ju treba sfunkčniť.

Merateľné ukazovatele:

– zmena legislatívy

– vytvorenie registra

– zníženie množstva konzumovaného alkoholu

 

Predmanželské kurzy ako predchádzanie rozvodom

Rozvodovosť je v SR vysoká, je to zásadne negatívny jav v spoločnosti s dopadmi na deti i manželov.

Vzájomné hlbšie spoznanie sa snúbencov pred vstupom do manželstva, ktoré by navzájom umožnilo spoznať rôzne charakteristiky osoby partnera, by znížilo počet manželských párov, ktoré sa neskôr rozvedú. Opatrenie navrhuje zavedenie predmanželských kurzov, ktoré budú ponúkané snúbencom pred vstupom do manželstva. Katolícka cirkev má takéto kurzy kvalitne prepracované.

Merateľné ukazovatele:
– počet účastníckych párov

– počet rozvodov

 

Tematická oblasť: Zdravie a zdravotná starostlivosť

Budovanie a prevádzka matersko-rodinno-komunitných centier

V každej obci nad 200 obyvateľov (spolu 2517 obcí) budú vybudované materské, rodinné a komunitné centrá (napr. v podobe využitia školských priestorov v poobedných hodinách či farských a ďalších priestorov), ktoré budú poskytovať rôznym vekovým skupinám možnosti zmysluplného trávenia času ako aj rozhovorov a budovania vzťahov. V čase materskej a rodičovskej starostlivosti o dieťa, a pre niektoré matky aj v čase predškolského veku dieťaťa, taktiež pre rodiny s handicapovanými osobami, budú veľmi pozitívnym prvkom socializácie rodičov a detí, čo má pozitívny vplyv na psychické zdravie a pohodu. Pracujúcim rodičom centrá poskytnú bezpečný priestor pre ich deti v čase, kedy rodičia nie sú doma.

Merateľné ukazovatele:
– počet otvorených centier

– počet hodín strávených rôznymi vekovými kategóriami v centrách

– počet osôb využívajúcich centrá

 

Osvetová činnosť a zvyšovanie športovej, kultúrnej a náboženskej aktivity detí a mladých a času tráveného s rodičmi ako prevencia látkových a nelátkových závislostí a zdravotných a psychických problémov

Citácia z kap. 4.2 stratégie: Zvýšiť ochranu detí pred rôznymi sociálno-patologickými javmi vrátane bezpečnosti detí v internetovom prostredí.

Island za 20 rokov zásadne znížil konzumáciu alkoholu, drog a cigariet mladistvými tým, že zásadne rozšíril možnosti trávenia času pre deti a mládež a podporil trávenie času detí s rodičmi (Prečo mladí na Islande nepijú alkohol, nefajčia a nedrogujú? Island dokázal nemožné, no svet si príklad nevzal (eduworld.sk))

V súčasnosti sú okrem látkových problematické aj nelátkové závislosti na internete, sociálnych sieťach, pornografii a sexe. Pre rodičov je potrebné propagovať trávenie času s deťmi, pre mladých ľudí je potrebné propagovať existujúce možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách a tiež budovať nové kapacity. Využívať sa na tento účel môžu aj nevyužívané kapacity školských zariadení a areálov. Dôležité je tiež upozorňovať mládež i rodičov na potrebu regulácie množstva času stráveného na sociálnych sieťach, čo má dopad na psychické zdravie mládeže.

Rodičia v práci budú mať väčšiu pracovnú pohodu pri angažovaní sa ich detí väčšiu istotu, že ich deti trávia čas zmysluplne.

Merateľné ukazovatele:
– zvýšenie počtu aktivít a hodín strávených žiakmi a mládežou v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zvýšenie počtu žiakov a mládeže ako členov v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zníženie konzumácie drog, alkoholu, pornografie, času na internete mladými i dospelými

– zvrátenie nárastu psychologických i zdravotných ťažkostí mládeže

Zlepšenie dostupnosti prevencie a zdravotnej starostlivosti

SR bude čeliť čím ďalej, tým väčším problémom z dôvodu dlhodobej demografickej zimy. Zdravotný systém je v zlom stave. Aktuálne skúsenosti už v súčastnosti ukazujú nedostatok zdravotníkov, najmä sestier a všeobecných lekárov, pediatrov, odborných lekárov, psychiatrov a psychológov, dentistov atď. Tento problém je nevyhnutné riešiť dôstojným ohodnotením, ale aj kvalitným manažmentom nemocníc a siete zdravotníckych zariadení a zefektívnením fungovania ambulancií, kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní a reguláciou zisku v zdravotníctve. Tým sa zvýši dostupnosť prevencie aj zdravotnej starostlivosti.

Merateľné ukazovatele:
– počet zdravotníkov v jednotlivých profesiách na 1000 obyvateľov

– odvrátiteľné úmrtia

– skrátenie čakacích dôb na vyšetrenie a ošetrenie

Ochrana detí a mládeže pred nevhodným mediálnym obsahom a kultivácia spoločnosti

Mediálny priestor zásadne vplýva na celkovú kultúru a nastavenie spoločnosti. Často je absolútne nevhodný obsah v médiách dostupných deťom a mládeži aj v čase, kedy ho sledujú tieto vekové skupiny. Je nevyhnutné tento stav zásadne zmeniť, mediálne obsahy (v klasických médiách aj v online priestore) správne označovať (pomôcť by mala transpozícia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách AVMSD) a nedodržiavanie ochrany detí a mládeže prísne sankcionovať.

 

Cestou ku kultivácii spoločnosti je zavedenie licenčných podmienok pre médiá tak, aby vysielali aj povinný kultúrny obsah (kultúrny v kontexte povznášajúci a edukujúci), a to aj v najsledovanejších časoch a zavedenie exemplárnych a účinných sankcií za ohrozovanie mravnosti mládeže.

Merateľné ukazovatele:
– úprava legislatívy

– kapacitné posilnenie kontrolného orgánu – počet skontrolovaných obsahov

– počet skontrolovaných obsahov

Predchádzanie vynímania detí z rodín

Zanalyzovať prax a zlepšiť opatrenia pri situáciách vynímania detí z rodín tak, aby boli celoslovensky jednotné a jasné pravidlá pre súdy a ďalšie orgány, ktorých cieľom musí byť v prvom rade sanácia situácie v rodine tak, aby nemuseli byť deti vyňaté, a ak to nie je možné, následne hľadanie možností zapojenia širšej rodiny do riešenia situácie danej rodiny a až po zlyhaní týchto možností vyňatie dieťaťa a umiestnenie v náhradnej rodine. Cieľom všetkých inštitúcií musí byť čím skoršie obnovenie fungovania rodiny a vrátenie detí späť.

Merateľné ukazovatele:
– vykonaná analýza a vytvorená jednotiaca metodika pre postup dotknutých orgánov

– počet detí vyňatých z rodín

Zrovnoprávnenie čerpania materského otcov podľa priania rodiny

Zrovnoprávnenie rodín, ktoré môžu vyčerpať materskú dávku otcov s tými, ktoré si to z rôznych príčin dovoliť nemôžu, a to umožnením čerpania otcovej dávky materské matkou dieťaťa. Tým by sa čerpanie materského matkami mohlo zdvojnásobiť, dalo by rodinám väčšiu slobodu a nemotivovalo ich pri súčasnom nastavení k hľadaniu dier v systéme pri tom, keď preferujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku matkou.

(v r 2022 mesačne SocPoist vyplatila priemerne 28 mil € materských dávok pre 32000 detí => 876€ mesačne priemerná materská dávka)

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

 

Zlepšenie starostlivosti o matku a dieťa počas a po pôrode

Zvýšením investícií do realizovania pravidelných klinických auditov Baby friendly hospital initiative (BFHI) sa zabezpečí kontrola a dodržiavanie princípov BFHI.

Merateľné ukazovatele:
– počet kontrol BFHI

– počet a druhy zrealizovaných nápravných opatrení

Štúdia o vzťahu psychických ochorení detí a dospelých v závislosti na úplnosti rodiny a chýbajúcej participácii otca na výchove dieťaťa.

Opatrenie je z kap. 4.3 schválenej stratégie: Zabezpečenie podmienok pre vypracovanie slovenskej štúdie o vzťahu psychických ochorení detí a dospelých v závislosti na úplnosti rodiny a chýbajúcej participácii otca na výchove dieťaťa.

Merateľné ukazovatele:
– realizácia štúdie

Zistenie príčin umelých potratov a ich eliminácia

V súčasnosti existuje celospoločenská zhoda na tom, že umelý potrat je negatívny spoločenský jav. Zároveň sa veľa diskutuje o príčinách umelých potratov, avšak štát nemá relevantné údaje o presných príčinách, pre ktoré sa matky rozhodujú pre tento čin. Aby bolo možné tomuto fenoménu predchádzať, je potrebné zistiť dôvody a následne sa zamerať na ich odstraňovanie – vytvorením Centra prevencie umelých potratov a podľa výsledkov výskumu napr. odstraňovaním chudoby a ekonomicko-sociálnych príčin umelých potratov (zavedenie dávky za nepodstúpenie potratu po požiadaní o potrat a poučení o jeho rizikách), domáceho násilia, sociálneho vylúčenia, zvyšovaním informovanosti o charaktere a rizikách potratu atď.

Merateľné ukazovatele:
– zrealizovanie výskumu

– vytvorenie Centra

– zavedenie zdravotníckeho výkonu ‚Poučenie pred umelým potratom‘

– zníženie počtu umelých potratov

Zistenie príčin neplodnosti a ich eliminácia

Túžba po dieťati je veľmi silný motivátor a jej nenaplnenie značne ovplyvňuje kvalitu života. Bežným postupom pri zistení neplodnosti je odoslanie páru na kliniku umelého oplodnenia, ktoré je v SR nedostatočne legislatívne regulované. Stávajú sa aj situácie, kedy neplodnosť muža nie je liečená, ale záťaž riešenia situácie sa prenesie na ženu, ktorá podstupuje zásahy do svojho tela v rámci umelého oplodnenia.

Rastúci počet neplodných párov je negatívny trend, ktorému je potrebné čeliť odbornými postupmi.

SR potrebuje zistiť stav a príčiny neplodnosti párov a riešiť ich individuálnu situáciu liečením, nie obchádzaním neplodnosti.

Merateľné ukazovatele:
– zrealizovanie výskumu

– zmena legislatívy

– zníženie počtu neplodných párov

Regulácia predaja alkoholu a reklamy na alkohol

Alkoholizmus je stále veľký problém SR. Opatrenie navrhuje vyčlenenie predaja alkoholu do špecializovaných predajní, zavedenie registra závislých na alkohole a prísne sledovanie predaja alkoholu len dospelým osobám, ktoré nie sú v registri závislých.

Veľkým problémom je tiež nedostatočná regulácia reklamy na alkohol, ktorá zvyšuje jeho spotrebu a preto ju treba sfunkčniť.

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

– vytvorenie registra

– zníženie množstva konzumovaného alkoholu

 

Tematická oblasť: Ekonomické a finančné nástroje

Zvýšenie právnej istoty a spravodlivosti výpočtu materského

Cieľom opatrenia je zvýšenie právnej istoty pre matky nastupujúce na materskú starostlivosť. Aktuálne do výpočtu materského zasahuje veľké množstvo parametrov, pričom dochádza aj k nespravodlivosti, kedy matky, ktoré mali nepravidelný príjem (napr. vyučujúce na univerzite formou úväzku na krátky čas, alebo výskumníčky odmenené za publikácie formou dohody na 1 deň), nemajú napriek odvedeným odvodom priznané materské z týchto príjmov. Materské by sa malo vypočítavať zo všetkých príjmov, ak z nich boli odvedené príslušné odvody za posledné dva roky.

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

 

Zrovnoprávnenie čerpania materského otcov podľa priania rodiny

Zrovnoprávnenie rodín, ktoré môžu vyčerpať materskú dávku otcov s tými, ktoré si to z rôznych príčin dovoliť nemôžu, a to umožnením čerpania otcovej dávky materské matkou dieťaťa. Tým by sa čerpanie materského matkami mohlo zdvojnásobiť, dalo by rodinám väčšiu slobodu a nemotivovalo ich pri súčasnom nastavení k hľadaniu dier v systéme pri tom, keď preferujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku matkou.

(v r 2022 mesačne SocPoist vyplatila priemerne 28 mil € materských dávok pre 32000 detí => 876€ mesačne priemerná materská dávka)

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

 

Eliminácia umelých potratov ekonomickými opatreniami

V súčasnosti existuje celospoločenská zhoda na tom, že umelý potrat je negatívny spoločenský jav.

Zároveň sa veľa diskutuje o príčinách umelých potratov, avšak štát nemá relevantné údaje o presných príčinách, pre ktoré sa matky rozhodujú pre tento tragický čin. Aby bolo možné tomuto fenoménu predchádzať, je potrebné zistiť dôvody a následne sa zamerať na ich odstraňovanie – vytvorením Centra prevencie umelých potratov a podľa výsledkov výskumu napr. odstraňovaním chudoby a ekonomicko-sociálnych príčin umelých potratov (zavedenie dávky za nepodstúpenie potratu po požiadaní o potrat a poučení o jeho rizikách), domáceho násilia, sociálneho vylúčenia, zvyšovaním informovanosti o charaktere a rizikách potratu atď.

Merateľné ukazovatele:
– zrealizovanie výskumu

– vytvorenie Centra

– zavedenie zdravotníckeho výkonu ‚Poučenie pred umelým potratom‘

– zníženie počtu umelých potratov ekonomickými prostriedkami

 

Podpora čiastočných úväzkov matiek po návrate z rodičovskej starostlivosti

Matky po návrate z rodičovskej starostlivosti majú ťažkosť sa zamestnať, a to aj z dôvodu potreby skrátených pracovných úväzkov, ktoré potrebujú pre prispôsobovanie pracovného života rodinnému životu a z dôvodu starostlivosti o deti v prípade choroby a pod. Z týchto dôvodov siahajú po menej kvalifikovaných pracovných miestach, ktoré im ale lepšie umožňujú prispôsobenie sa pracovných povinností rodinnému životu.

Opatrenie navrhuje podporu skrátených úväzkov refundáciou 50% odvodov počas 2 rokov po nástupe matky z rodičovskej starostlivosti do zamestnania na čiastočný úväzok.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

 

Vyhodnocovanie prínosu neplatenej práce

Napriek tomu, že množstvo ľudí vykonáva neplatenú prácu (najmä práca v domácnosti, starostlivosť o dieťa a iné závislé osoby, dobrovoľnícka práca, výpomoc v rodinnom podniku a pod.) a napriek tomu, že táto je veľmi dôležitá, pretože významnú časť ľudských potrieb uspokojujú práve výsledky neplatenej práce, nie je dostatočne spoločensky oceňovaná. Opatrenie navrhuje vyhodnocovanie prínosu neplatenej práce na ročnej báze a osvetovú činnosť zameranú na jej doceňovanie spoločnosťou.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

– výskumná činnosť

– osvetová činnosť

Zvýšenie sobášnosti a zníženie priemerného veku vstupu do manželstva

Osvetovými aktivitami zameranými na zdôrazňovanie výhod manželstva (zdravotné, psychologické, ekonomické a ďalšie) ako aj ekonomickým a ďalším zatraktívňovaním vstupu do manželstva (zvýhodnené hypotéky, výhodné mladomanželské pôžičky nielen na účel zabezpečenia bývania (v porovnaní s cca 26 000 manželstvami uzatvorenými v r2021 ŠFRB financoval v tom roku len 13 žiadostí mladomanželov v sume cca 580 000€; na r 2023 rozpočtuje na túto kapitolu 7mil €) – s odpustiteľnou časťou v prípade narodenia každého z detí (v r2021 sa narodilo 56663 detí, v r2022 52668 detí)) a prijatia detí budú mladí ľudia motivovaní vstupovať skôr do manželstva.

Merateľné ukazovatele:
– zvýšenie sobášnosti

– zníženie priemerného veku vstupu do manželstva u mužov i u žien

Zdvojnásobenie príspevku pri narodení 3. a 4. dieťaťa

Cieľom opatrenia je povzbudenie rodín prijať tretie (a ďalšie) dieťa, ktoré je z pohľadu demografie veľmi potrebné a zároveň pre rodinu s 2 deťmi nie až takou veľkou výzvou. Opatrenie navrhuje zdvojnásobiť príspevok pri narodení dieťaťa (aktuálne 829.86€), ktoré sa narodí ako tretie a štvrté v poradí. Predpokladá sa, že toto opatrenie by mohlo motivovať 3% cieľovej skupiny k prijatiu ďalšieho dieťaťa ročne.

(podľa sčítania 2021 je 2-detných vydatých žien vo veku 25-45 rokov 193 000, 3-detných 53000)

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

Zníženie zaťaženia rodín s deťmi výdavkami na bývanie

Jednou z najväčších prekážok pre zakladanie rodín a prijímanie detí je nedostupnosť bývania; to sa ešte zhoršilo v súčasnej krízovej situácii.

Opatrenie navrhuje, aby štát po narodení dieťaťa aspoň 2 roky prevzal na seba platenie hypotéky rodín, resp. pre rodiny, ktoré si bývanie zabezpečili inak ako hypotekárnym úverom, prispel rodine na zabezpečenie bývania adekvátnu sumu podľa kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín

Vzhľadom na dlhotrvajúcu zásadne negatívnu demografickú situáciu SR potrebuje zvýšiť počet narodených detí (pokles počtu narodených detí medzi 2021-2022 bol až 6.9%). Opatrenie navrhuje znížiť spoločné daňovo-odvodové zaťaženie stabilných harmonických rodín s 3 a viac deťmi na 0.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

Zvýšenie počtu narodených detí

Tento cieľ je vzhľadom na dlhodobý spoločenský vývoj dlhodobý, avšak je kľúčový pre budúcnosť krajiny a všetky sektory spoločnosti. Okrem osvetovej činnosti zameranej na krásu materstva a otcovstva, ktorá je kľúčovým faktorom pri snahe o zvrátenie negatívnych demografických trendov, je možné používať aj ekonomické nástroje na dosiahnutie tohto cieľa (priame a nepriame finančné stimuly, zvyšovanie dostupnosti čiastočných úväzkov atď.) a nástroje zvyšujúce dostupnosť starostlivosti o deti od 3 rokov veku (zvyšovanie počtu miest v škôlkach, príspevky pre starých rodičov starajúcich sa o deti v škôlkarskom veku; odkladanie detí do 3 rokov veku do jaslí je nežiadúci jav z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorým je osobná starostlivosť vzťahovou osobou, zväčša matkou). Súčasťou opatrenia bude aj nasledujúci bod zo schválenej stratégie: Podporiť informovanosť občanov o prorodinných a pronatálnych opatreniach.

Merateľné ukazovatele:
– zvýšenie počtu narodených detí

Doplatenie nedočerpaného rodičovského príspevku

Ak sa v rodine narodí ďalšie dieťa počas čerpania rodičovského príspevku a matka nastúpi na materskú s novým dieťaťom, prepadne jej nedočerpaná časť rodičovského príspevku. Opatrenie navrhuje doplatiť nevyčerpanú časť rodičovského príspevku rodine v takýchto situáciách.

(Rozhodne však odmietame „flexibilitu“ rodičovského príspevku, pretože to môže viesť k predčasnému odtŕhaniu najmenších detí do 3 rokov od matiek a ich motivovaniu odísť do práce (nie nereálnou je aj situácia, kedy zamestnávateľ bude nútiť matku, aby sa vrátila skôr do práce hoci by túžila stráviť s dieťaťom 3 roky na materskej a rodičovskej). Pre najmenšie deti do 3 rokov je psychologickými výskumami dokázané, že je veľmi dôležité, aby dieťaťu bola kvôli vzťahovej väzbe na blízku vzťahová osoba (v drvivej väčšine prípadov s matkou dieťaťa). Ak vzťahová osoba nie je nablízku, dieťa sa cíti opustené. Okolo 3 rokov veku sa dieťa osamostatňuje od vzťahovej osoby a vytvára širšie vzťahy a interakcie.)

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

 

Tematická oblasť: Zosúladenie starostlivosti o rodinu so zamestnaním a trh práce a zamestnanosť

Docenenie zručností získaných počas materskej starostlivosti

Matky počas rodičovskej starostlivosti nadobúdajú veľké množstvo zručností, ktoré sú výhodné aj pre zamestnávateľov (manažment času, logistické zručnosti, zlaďovanie často aj protichodných záujmov, manažérske zručnosti, šoférske zručnosti atď.). Avšak tento fakt je nedoceňovaný, naopak matky sa často cítia menejcenné, ak strávili viac rokov intenzívnou starostlivosťou o deti, čo je spoločensky zásadne dôležitá činnosť (prevencia psychologických ťažkostí detí, následne zvýšená kriminalita, závislosti, sociálne patológie). Dôsledkom býva aj negatívny jav pre trh práce, kedy kvalifikované matky hľadajú a prijímajú menej kvalifikované pracovné miesta.

Je dôležité spoločensky doceňovať materskú starostlivosť.

Merateľné ukazovatele:
– osvetová činnosť

Podpora čiastočných úväzkov matiek po návrate z rodičovskej starostlivosti

Matky po návrate z rodičovskej starostlivosti majú ťažkosť sa zamestnať a z dôvodu potreby skrátených pracovných úväzkov, ktoré potrebujú pre prispôsobovanie pracovného života rodinnému životu a z dôvodu starostlivosti o deti v prípade choroby a pod.

Opatrenie navrhuje podporu skrátených úväzkov refundáciou 50% odvodov počas 2 rokov po nástupe matky z rodičovskej starostlivosti do zamestnania na čiastočný úväzok.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

 

10 dní OČR ročne na každé dieťa a rodinný výpočet dávky OČR

Najmä malé deti bývajú často choré, zvlášť ak navštevujú kolektív v škole či škôlke. Najmä pre viacdetné rodiny s deťmi je 14 dní OČR na jedného rodiča do roka málo, navrhuje sa zvýšiť počet dní OČR na 10 dní na každé dieťa do 14 rokov pre jedného rodiča ročne. Zároveň sa navrhuje vypočítavať výšku dávky OČR ako priemer z príjmu oboch manželov, nakoľko pri súčasnom nastavení s deťmi na OČR zostávajú mamy, ktoré zväčša majú menší príjem.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

Budovanie a prevádzka matersko-rodinno-komunitných centier

V každej obci nad 200 obyvateľov (spolu 2517 obcí) budú vybudované materské, rodinné a komunitné centrá (napr. v podobe využitia školských priestorov v poobedných hodinách či farských a ďalších priestorov), ktoré budú poskytovať rôznym vekovým skupinám možnosti zmysluplného trávenia času ako aj rozhovorov a budovania vzťahov. V čase materskej a rodičovskej starostlivosti o dieťa, a pre niektoré matky aj v čase predškolského veku dieťaťa, taktiež pre rodiny s handicapovanými osobami, budú veľmi pozitívnym prvkom socializácie rodičov a detí, čo má pozitívny vplyv na psychické zdravie a pohodu. Pracujúcim rodičom centrá poskytnú bezpečný priestor pre ich deti v čase, kedy rodičia nie sú doma.

Merateľné ukazovatele:
– počet otvorených centier

– počet hodín strávených rôznymi vekovými kategóriami v centrách

– počet osôb využívajúcich centrá

 

Osvetová činnosť a zvyšovanie športovej, kultúrnej a náboženskej aktivity detí a mladých a času tráveného s rodičmi ako prevencia látkových a nelátkových závislostí a zdravotných a psychických problémov

Citácia z kap. 4.2 stratégie: Zvýšiť ochranu detí pred rôznymi sociálno-patologickými javmi vrátane bezpečnosti detí v internetovom prostredí.

Island za 20 rokov zásadne znížil konzumáciu alkoholu, drog a cigariet mladistvými tým, že zásadne rozšíril možnosti trávenia času pre deti a mládež a podporil trávenie času detí s rodičmi (Prečo mladí na Islande nepijú alkohol, nefajčia a nedrogujú? Island dokázal nemožné, no svet si príklad nevzal (eduworld.sk))

V súčasnosti sú okrem látkových problematické aj nelátkové závislosti na internete, sociálnych sieťach, pornografii a sexe. Pre rodičov je potrebné propagovať trávenie času s deťmi, pre mladých ľudí je potrebné propagovať existujúce možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách a tiež budovať nové kapacity. Využívať sa na tento účel môžu aj nevyužívané kapacity školských zariadení a areálov. Dôležité je tiež upozorňovať mládež i rodičov na potrebu regulácie množstva času stráveného na sociálnych sieťach, čo má dopad na psychické zdravie mládeže.

Rodičia v práci budú mať väčšiu pracovnú pohodu pri angažovaní sa ich detí väčšiu istotu, že ich deti trávia čas zmysluplne.

Merateľné ukazovatele:
– zvýšenie počtu aktivít a hodín strávených žiakmi a mládežou v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zvýšenie počtu žiakov a mládeže ako členov v športových, kultúrnych a náboženských organizáciách

– zníženie konzumácie drog, alkoholu, pornografie, času na internete mladými i dospelými

– zvrátenie nárastu psychologických i zdravotných ťažkostí mládeže

Zvýšenie právnej istoty a spravodlivosti výpočtu materského

Cieľom opatrenia je zvýšenie právnej istoty pre matky nastupujúce na materskú starostlivosť. Aktuálne do výpočtu materského zasahuje veľké množstvo parametrov, pričom dochádza aj k nespravodlivosti, kedy matky, ktoré mali nepravidelný príjem (napr. vyučujúce na univerzite formou úväzku na krátky čas, alebo výskumníčky odmenené za publikácie formou dohody na 1 deň), nemajú napriek odvedeným odvodom priznané materské z týchto príjmov. Materské by sa malo vypočítavať zo všetkých príjmov, ak z nich boli odvedené príslušné odvody za posledné dva roky.

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

 

Zrovnoprávnenie čerpania materského otcov podľa priania rodiny

Zrovnoprávnenie rodín, ktoré môžu vyčerpať materskú dávku otcov s tými, ktoré si to z rôznych príčin dovoliť nemôžu, a to umožnením čerpania otcovej dávky materské matkou dieťaťa. Tým by sa čerpanie materského matkami mohlo zdvojnásobiť, dalo by rodinám väčšiu slobodu a nemotivovalo ich pri súčasnom nastavení k hľadaniu dier v systéme pri tom, keď preferujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov veku matkou.

(v r 2022 mesačne SocPoist vyplatila priemerne 28 mil € materských dávok pre 32000 detí => 876€ mesačne priemerná materská dávka)

Merateľné ukazovatele:
– zmena legislatívy

 

Vyhodnocovanie prínosu neplatenej práce

Napriek tomu, že množstvo ľudí vykonáva neplatenú prácu (najmä práca v domácnosti, starostlivosť o dieťa a iné závislé osoby, dobrovoľnícka práca, výpomoc v rodinnom podniku a pod.) a napriek tomu, že táto je veľmi dôležitá, pretože významnú časť ľudských potrieb uspokojujú práve výsledky neplatenej práce, nie je dostatočne spoločensky oceňovaná. Opatrenie navrhuje vyhodnocovanie prínosu neplatenej práce na ročnej báze a osvetovú činnosť zameranú na jej doceňovanie spoločnosťou.

Merateľné ukazovatele:
– legislatívna zmena

– výskumná činnosť

– osvetová činnosť