Manifest Bratislavy za život 2023

Život človeka je veľkým darom. Chceme budovať kultúru života, ktorá si váži každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Zabitie nevinného človeka nemožno nikdy schvaľovať. Zvlášť ak ide o dieťa. Ak sa nenarodené deti zabíjajú v našej blízkosti, v našej krajine, v našich nemocniciach, nemôžeme mlčať, musíme im pomôcť. Ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou v oblasti ochrany ľudských práv v dnešnej spoločnosti.

Existujú mnohé iné formy ohrozenia života a dôstojnosti človeka, vrátane eutanázie, prenájmu materníc, skladovania a usmrcovania detí v embryonálnom štádiu života či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti, ktorou je umelý potrat.

 

Ochrana života nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré sa vzájomne dopĺňajú: prvým je zákonná ochrana nenarodených detí pred ich úmyselným zabitím; druhým je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi.

 

PODPORA LEGISLATÍVNEJ OCHRANY KAŽDÉHO ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

Cieľom občianskych zákonov je chrániť spravodlivý spoločenský poriadok. Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Život nenarodených detí preto treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí.

Naše zákony zavádzajú krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ak existuje podozrenie napr. na genetické postihnutie, tak ešte dlhšie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie.  

Legislatívcom, ústavným právnikom, zákonodarcom i poslancom preto osobitne pripomíname slová veľkého pápeža svätého Jána Pavla II.: „Keď civilný zákon pripúšťa umelý potrat a eutanáziu, tým samým prestáva byť skutočným, morálne zaväzujúcim zákonom. Umelý potrat a eutanázia sú preto zločinmi, ktoré žiaden ľudský zákon nemôže uznať za prípustné. Zákony, ktoré tak robia, nielenže vôbec neviažu vo svedomí, ale stavajú človeka pred vážnu a konkrétnu povinnosť postaviť sa proti nim na základe námietok svedomia.“ (EV, 72, 73)

Podpora pro-life legislatívy teda znamená zároveň podporu pre autentickú demokraciu založenú na objektívnom hodnotovom poriadku.

 

PODPORA SOCIÁLNEJ POMOCI MATKÁM V NÚDZI

Dôležité je tiež pomáhať tehotným matkám a ich rodinám. Matky v núdzi by mali dostať potrebnú pomoc spoločnosti. To platí najmä, ak sa zistí zdravotné postihnutie dieťaťa. Neraz sú matky do potratu tlačené inými ľuďmi, často otcom dieťaťa či rodinou, niekedy aj násilím alebo hrozbami. Inokedy sú do potratu tlačené rôznymi životnými okolnosťami a do poslednej chvíle pochybujú o správnosti tohto rozhodnutia. Je potrebné zlepšovať pomoc v tehotenstve skrze účinné sociálne politiky a praktickú pomoc ako aj informovanosť matiek a otcov o tejto pomoci.

V tejto súvislosti chceme vyzdvihnúť všetkých ľudí a organizácie, ktorí obetavo pomáhajú matkám v núdzi.

 

PODPORA PRO-LIFE POLITIKOV

Politici, ktorí verejne, zrozumiteľne a jasne deklarujú svoj principiálny nesúhlas s nespravodlivou potratovou legislatívou, hlasujú za pro-life a pro-rodinné návrhy, predkladajú ich, či vytrvalo pre ne hľadajú politickú a voličskú podporu, si zasluhujú našu vďaku a podporu. Politických aktérov vyzývame, aby zlepšenie právnej ochrany nenarodených ako aj pomoc matkám a rodinám v núdzi, zaradili medzi svoje politické priority a do svojich politických programov.

 

PODPORA PRO-LIFE VZDELÁVANIA

Je potrebné informovať a vzdelávať o morálnej tragédii potratu ako aj o jeho vážnych medicínskych a psychologických rizikách. Úmyselný umelý potrat za žiadnych okolností nie je morálne a ani medicínsky dobrá alternatíva. Naopak, je dôležité informovať matky a otcov o skutočných riešeniach ťažkých situácií.

Rovnako je dôležité zvyšovať informovanosť rodičov, ale aj verejnosti, o prenatálnom vývoji dieťaťa, ktorý nám objasňuje moderné vedecké poznanie. Skúsenosti totiž ukazujú, že veľká časť spoločnosti v rozpore s poznatkami vedy podlieha dezinformáciám tvrdiacim, že dieťa sa stáva živou bytosťou až momentom narodenia, prípadne že do tohto momentu je dieťa súčasťou organizmu matky.

A nakoniec je potrebné vzdelávať a vychovávať aj o zmysle a vzájomnom prepojení sexuality, manželstva a rodičovstva. Mylné chápanie týchto skutočností pod vplyvom nedostatočného vzdelania totiž často vedie k tragédii potratu.

Na tomto mieste chceme vyzdvihnúť všetkých kňazov a duchovných, rodičov a všetkých učiteľov a pedagógov, ktorí svedomito a trpezlivo vzdelávajú a formujú nové generácie v kultúre života. Rovnako ďakujeme aj všetkým tým predstaviteľom mediálnej sféry, ktorí svojou prácou prispievajú k osvete a k povedomiu o ľudskej dôstojnosti každého človeka.

 

PODPORA PRO-LIFE LEKÁROV

Našu podporu a ocenenie si zasluhujú lekári, ktorí v súlade s Hippokratovou prísahou a s myšlienkou dôstojnosti každého človeka odmietajú vykonávanie umelých potratov, umelých oplodnení a eutanázie, a ktorí matky v ťažkých situáciách neprehovárajú na podstúpenie potratu, ale ponúkajú im skutočné riešenia. Umelý potrat je vždy tragédiou, ktorá prináša smrť dieťaťu, ale aj obrovské zranenie matke, otcovi a ďalšej rodine ako i lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa na ňom podieľajú.

Nesúhlasiť s účasťou na vykonávaní potratov si v dnešnej spoločnosti často vyžaduje veľkú odvahu. Chceme vyjadriť našu podporu všetkým, ktorí sa k tomuto kroku odhodlali a chceme podať pomocnú ruku všetkým, ktorí sa k nemu odhodlávajú. Pre tehotnú matku v ťažkej situácii je dôležité vedieť, že lekár a zdravotnícky personál uznávajú tak ľudskú dôstojnosť jej samotnej ako i ľudskú dôstojnosť jej nenarodeného dieťaťa.

Zároveň chceme povzbudiť všetkých lekárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, duly, zdravotníckych pracovníkov i študentov medicíny, aby svoje jasné odmietavé stanovisko k umelým potratom a ich vykonávaniu vyjadrili aj verejne a aj týmto spôsobom aktívne rozširovali kultúru života.

 

PODPORA AKTÉROV KULTÚRY ŽIVOTA

Chceme vyzdvihnúť predstaviteľov kultúry, umenia a náboženstva, ktorí sa podieľajú na duchovnej formácii kultúry života. Vaša rola je nezastupiteľná! Keď vy budete mlčať, kamene budú kričať! Ako spoločnosť potrebujeme počuť vaše jasné, rozhodné a múdre slová, potrebujeme umenie, ktoré poukazuje na skutočnú krásu ľudského života.

Osobitne sa obraciame na náboženských predstaviteľov a prosíme ich, aby neúnavne, odvážne ohlasovali Božiu náuku ohľadom posvätnosti a dôstojnosti každého ľudského života. Rola náboženstva je pri vytváraní kultúry života nezastupiteľná. Zabúdanie na Boha je totiž najhlbším dôvodom kultúry smrti. (EV, 21) Spolupráca pri ochrane života, ľudskej dôstojnosti a rodiny môže byť zároveň aj prejavom autentického ekumenizmu.

 

PODPORA PRO-LIFE PODNIKATEĽOV A DARCOV

Obraciame sa na všetkých dobrodincov a osobitne na podnikateľov a ľudí z podnikateľskej sféry, aby štedro a nezištne podporovali aj finančnými prostriedkami potrebné snahy v prospech kultúry života. Keď kultúra smrti má toľkých ochotných zástancov, či je možné pri ochrane života tých najbezbrannejších ostať nezúčastnene bokom? Všetkým dobrodincom zároveň za nezištnú podporu zo srdca ďakujeme!

 

PODPORA NOVEJ PRO-LIFE GENERÁCIE

A nakoniec sa obraciame na vás, mladí ľudia. Nebojte sa byť rebelmi za život! Práve mladí predsa majú citlivosť na neprávosti, ktoré spoločnosť radšej mlčky prehliada a toleruje. Taká krutosť voči tisícom bezbranným nenarodeným vás predsa nemôže nechať ľahostajnými. Nech vaša vnímavosť pre potreby blížnych, zmysel pre spravodlivosť a radosť zo života zapália srdcia ďalších.