TS: Pro-rodinné organizácie: Pevne veríme, že prezidentka Čaputová je aj prezidentkou rodín

3.6.2022 pro-rodinní aktivisti odovzdali do podateľne prezidentky SR list, ktorým ju žiadajú o podpis zákona na pomoc rodinám.

Tlačová správa:
Rodina, ako sa iste všetci zhodneme, je poklad a základ spoločnosti. Slovenská republika počas svojej existencie, žiaľ, nevytvorila žiadnu komplexnú pro-rodinnú politiku. Nikdy nebol ten správny čas. Podpora rodín, vždy musela ustúpiť „dôležitejším“ prioritám. Štát sa nanajvýš snažil „opraviť“ najvypuklejšie problémy rodín sociálnou politikou, ktorá už vzniknuté problémy musí riešiť. Podpora rodín ako takých chýbala.

Pred pár dňami sa to zmenilo. Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorý si uvedomuje, že rodinu je potrebné podporiť len preto, že je to rodina a ako taká je základom spoločnosti. Po rokoch politických sľubov, prišiel čin a žiaľ, aj silný odpor.

Dnes je potrebné urobiť posledný krok – podpísať návrh zákona prezidentkou republiky. My ako aktivisti pro-rodinných organizácií vyzývame pani prezidentku, aby tak učinila a ocenila rodiny.

Pro-rodinná politika nemá byť straníckou, ale celospoločenskou prioritou a pevne veríme, že pani prezidentka Čaputová je aj prezidentkou rodín.

Nižšie pripájame otovrený list pani prezidentke.

 

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,

ako nestranícki zástupcovia pro-rodinných organizácií a angažovaní občania, ktorým záleží na rodine, si Vás dovoľujeme požiadať o podpísanie zákona na podporu rodín a rodinnej politiky, ktorý bol nedávno schválený v Národnej rade Slovenskej republiky (Zákon o financovaní voľného času dieťaťa). Zastupujeme státisíce rodín vítajúcich podporu, pomoc a realizáciu rodinnej politiky na Slovensku, ktorú podporilo aj 56 organizácií listom adresovaným poslancom NR SR. Investícia do rodiny je investíciou do budúcnosti. Stabilná harmonická rodina je priestorom, v ktorom vyrastá nová generácia s najmenšími sociálnymi ťažkosťami.

Organizácie aj cirkvi desaťročia volajú po potrebe riešenia zásadne negatívneho demografického vývoja na Slovensku [1] a žiadajú komplexnú podporu rodiny. Cítime spoluzodpovednosť za dlhodobo negatívny stav, ktorý sa v budúcnosti prejaví aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, krízou rodín.

Rodinná politika je nadrezortná a tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí. Rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy. Rodina nie je sociálny pacient, rodinná politika sociálnym problémom predchádza. Rodinu často ohrozuje zlá sociálna situácia, chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, migrácia za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra.

Prieskumy OECD [2] hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.2 (muži) a 2.3 (ženy), no reálne majú takmer o 1 dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti.

Nie sme nadšení zo smerovania verejnej diskusie, ktorú tento zákon vyvolal a ktorá stavia proti sebe rôzne skupiny. Ako zodpovední občania voláme po zodpovedných riešeniach, demografia a rodiny si ich už dávno jednoznačne pýtajú. Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo – osvetových, inštitucionálnych a praktických-finančných. Viaceré európske krajiny už niekoľko rokov idú cestou investovania do rodiny. Ako zástupcovia pro-rodinných organizácií, po avizovaní aktuálnych vládnych pro-rodinných opatrení si Vás dovoľujeme požiadať o ich podporu a podpísanie tohto zákona. Radi tieto veci aj osobne vysvetlíme, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o stretnutie.

S úctou zástupcovia organizácií a pro-rodinní aktivisti

Tomáš Kováčik

Monika Jucková
Patrik Daniška
Mária Demeterová
Martina Bednáriková
Juraj Šúst

 

[1] Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Podľa prognózy EUROSTATu (EUROPOP2019) z roku 2019 bude počet obyvateľov SR v roku 2060 4.953.801 a v roku 2100 4.346.004 (pozri https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-projections/database). Správa OSN z r. 2015 dokonca odhaduje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, ktorá hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“

[2] OECD Family Database, SF2.2: Ideal and actual number of children