55 organizácií poslancov povzbudilo k zlepšeniu rodinnej politiky

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
ako predstavitelia pro-rodinných organizácií si Vás dovoľujeme požiadať o podporu rodinnej politiky, ktorá je v súčasnosti predkladaná v podobe vládneho návrhu na podporu rodín. Investícia do rodiny je investíciou do budúcnosti. Stabilná harmonická rodina je priestorom, v ktorom vyrastá nová generácia s najmenšími sociálnymi ťažkosťami.

Organizácie aj cirkvi desaťročia volajú po potrebe riešenia zásadne negatívneho demografického vývoja na Slovensku [1] a žiadajú komplexnú podporu rodiny. Cítime spoluzodpovednosť za dlhodobo negatívny stav, ktorý sa prejaví aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, krízou rodín.

Rodinná politika je nadrezortná a tvoria ju opatrenia všetkých rezortov spoločnosti, ktoré podporujú v rodinách stabilitu, súdržnosť a prijímanie detí. Rodinná politika nie je sociálnou politikou, ktorá rieši už vzniknuté problémy. Rodina nie je sociálny pacient, rodinná politika sociálnym problémom predchádza. Rodinu často ohrozuje chudoba, nedostatok pracovných príležitostí, migrácia za prácou, prekážky v prístupe k bývaniu mladých rodín, ale aj neprajná spoločenská atmosféra.

Prieskumy OECD [2] hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.2 (muži) až 2.3 (ženy), no reálne majú takmer o 1 dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti.

Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo – osvetových, inštitucionálnych a praktických-finančných. Okolité krajiny už niekoľko rokov idú cestou investovania do rodiny. Ako zástupcovia pro-rodinných organizácií, po avizovaní aktuálnych vládnych pro-rodinných opatrení si Vás dovoľujeme požiadať o ich podporu.

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Jozef Mulík, Občianske združenie RODINKOVO Spišská Nová Ves
Jozef a Simona Predáčovci, Liga pár páru v Slovenskej republike
Ľubica Černá, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
Martina Bednáriková, Pro-Life Action
Ján Neupauer, Spoločenstvo rodín z Lendaku
Oliver Mečiar, Slovenské misijné hnutie
Renáta Ocilková, Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu
Ľubomíra Semešová Cehuľová, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Oliver Saloň, FUGA – kultúrne centrum kresťanov
Emília Bordáčová, Katolícka Jednota Slovenska
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Zuzana Kovácsová, OZ Dobrota sv. Alžbety
Lívia Papayová, Láska v nás o. z
Monika Jucková, Únia centier a poradní pre rodinu
Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Peter Mach, Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Matej Ján Marek Buk, Otvorené brány
Ivan Wallenfels, Gianna, n.o.
Pavol Kossey, Fórum pre verejné otázky
Jarmila Cihová, Svetový deň modlitieb
Matúš Gajdoš, Združenie pre rozvoj rodiny
Mária Raučinová, Katolícke hnutie žien Slovenska
Eva Grey, Ženy ženám
Ján Holubčík, Domka
Július Jenis, OZ Centrum pre rodinu – Nitra
Monika Nigutová, Aliancia za život, o.z
Marcela Dobešová, Fórum života, o.z.
Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život
Soňa Vancáková, OZ Maják nádeje
Gabriel Chromiak, Centrum pre rodinu Trenčín
Martin Komár, Nadácia Slovakia Christiana
Kristína Königová, Centrum pomoci pre rodinu
Mia Lukáčová, Donum vitae
Zuzana Stohlová Kiňová, Poradňa ALEXIS, n.o.
Miroslav Rybár, Federácia rodín
Peter Horváth, SKALA rodín
Silvia Horváthová , OZ Rómska duša – Romani vodži
Mária Machová, JUŽANIA – RC Južanček
Magdaléna Gerová, PloDar, o.z.
Marek Nikolov, Pastor bonus o.z.
Zuzana Dobešová, Áno pre život, n.o.
Milan Bednarik, Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
Margita Marková, Kolpingovo dielo na Slovensku
Štefan Adamjak, SPDDD Úsmev ako dar
Marta Bariak Košíková, RESOTY – resocializačná komunita Antona Srholca
Marko Urdzik, Potravinová banka Slovenska
Juraj Polakovič, o.z. Manželské stretnutia
Vladimír Kružík, Nadácia Civitas Christiana
Peter Valiček, Gréckokatolícka charita Prešov
Miroslav Dzurech, Slovenská katolícka charita
Mário Tomášik, Spoločenstvo Martindom
Zuzana Vinklerová, CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum

 

[1] Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Podľa prognózy EUROSTATu (EUROPOP2019) z roku 2019 bude počet obyvateľov SR v roku 2060 4.953.801 a v roku 2100 4.346.004 (pozri https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-projections/database). Správa OSN z r. 2015 dokonca odhaduje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, ktorá hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“

[2] OECD Family Database, SF2.2: Ideal and actual number of children