Uznesenie predsedníctva FAFCE: Výzva na vytvorenie Európskeho paktu pôrodnosti

Uznesenie predsedníctva FAFCE: Výzva na vytvorenie Európskeho paktu natality, Brusel, 9. október 2019 

Nový Európsky parlament v tomto čase započína svoje aktivity na poli legislatívy a členovia kolégia komisárov Európskej komisie prezentujú svoj konkrétny program. V predchádzajúcom volebnom období organizovala FAFCE kampaň „Hlasujte za rodinu“. Naším heslom bolo: „Od silnejších rodín k prekvitajúcim spoločnostiam“. Takisto sme však upozornili, že manifesty nestačia. My všetci – všetky rodiny a všetci, ktorí majú dosah na formovanie politiky – sa musíme zasadiť za transformáciu vzťahov a komunít v Európe.

Odvolávajúc sa na Deklaráciu pri príležitosti 20. výročia vzniku FAFCE – Rodiny sú pokladom Európy a základným kameňom budúcnosti (Rím, 31. máj 2017) – , ktorá vyzývala vlády európskych krajín, aby sa na štátnej úrovni zasadzovali za rodinnú politiku a podieľali sa na jej tvorbe a zároveň podporovali prorodinné stratégie aj na úrovni EÚ s ohľadom na zachovanie princípu subsidiarity;

Odvolávajúc sa na Uznesenie predsedníctva o demografickej jari (Viedeň, 13. apríl 2018), ktoré apelovalo na to, aby sa rodina stala stredobodom záujmu štátnych politických programov a demografická zima sa mohla zmeniť na demografickú jar a formovať budúcnosť Európy;

Odvolávajúc sa na Uznesenie predsedníctva o prestavbe Európy reštartom rodiny (Malta, 15. máj 2019), ktoré pozývalo všetky európske rodiny k tomu, aby sa stali nositeľmi inovatívnych rodinných stratégií a ktoré definovalo rodinu ako plodivé jadro, ktoré vlieva život do všetkých oblastí spoločnosti, či už ide o vzdelávanie, ekonomiku či zamestnanosť;

Berúc do úvahy, že rodičia, resp. zákonní zástupcovia, nesú primárnu zodpovednosť za výchovu a rozvoj dieťaťa (Dohovor o právach dieťaťa, článok 18.1) a že rodina je centrom sociálnej inklúzie a zárukou slobody;

Preto predsedníctvo FAFCE zo svojho stretnutia v Bruseli vyzýva všetky Európske organizácie podieľajúce sa na tvorbe politických programov, aby vytvorili Európsky pakt pôrodnosti a zabezpečili, aby zanikli všetky prekážky vo verejnej politike, ktoré môžu narúšať osobný záväzok alebo želanie rodičov rozvíjať svoju rodinu, a to najmä nasledovne:

1. vážne zobrať do úvahy konkrétnu a legitímnu túžbu mladých ľudí založiť si rodinu, ako aj skutočnosť, že naplneniu tejto ich túžby až pričasto bránia kultúrne a ekonomické prekážky;
2. pracovať pre spoločnosť, v ktorej sa rodinám dostáva férového finančného ocenenia za ich službu a prínos do spoločnosti. Zabezpečiť, aby mali rodiny k dispozícii podpornú infraštruktúru a mali k dispozícii dostatok spoločného času, aby mohli naplniť svoju túžbu po deťoch;
3. pri implementácii novej Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov brať do úvahy špecifiká jednotlivých členských štátov a upraviť ju tak, aby rodičom skutočne zaručovala slobodu výberu. Zabezpečiť možnosť dojčenia a riadne uznanie puta medzi matkou, otcom a ich dieťaťom;
4. Podporiť vlády štátov, aby zlepšili svoju rodinnú a demografickú politiku, ktorú je potrebné chápať ako sociálnu a ekonomickú investíciu do budúcnosti Európy.

(za preklad ďakujeme Eve Bubnášovej)