Manifest za sociálnu a produktívnu zmenu pre ženy

Asociácia za život a rodinu sa pridala k Manifestu za sociálnu a produktívnu zmenu pre ženy.

Pozerajúc priamo na pracovný svet z perspektívy ženy.

Politici, sociálni aktéri a signatári vyhlasujú, že:
Materstvo je v západnom svete diskriminované. Bytie matkou alebo túžba žien byť matkou spôsobuje, že mnoho žien je vytláčaných z pracovného prostredia.

Začleňovanie žien do pracovného prostredia vo veľkom ignorovalo všetko, čo ženy môžu priniesť zo svojej prirodzenej identity a prehliadalo rozličné obdobia života, ktoré materstvo prináša do ich kariéry.

– S cieľom prinavrátiť plnú identitu ženám na pracovisku je nutné urobiť zmenu v spoločenskej kultúre a tiež v modeli produkcie tak, aby ekonomická racionalita nebola oddelená od osoby a život nebol podriadený záujmom kapitálu. Je veľmi potrebný nový spoločensko-ekonomický systém, ktorý rozpoznáva rodinu ako základ spoločnosti.

Pre tieto dôvody požadujeme:

1. REÁLNY A POZITÍVNY SÚLAD MEDZI PRÁCOU A RODINOU (work-family balance), ktorý ženám a mužom umožní vychovávať a vzdelávať ich deti. Tento pozitívny súlad je možné dosahovať vďaka stimulom v príspevkoch na sociálne zabezpečenie firmám, ktoré rozvíjajú flexibilnejšie pracovné časy, ktoré umožňujú znížiť počet pracovných hodín a podporujú prácu z domu a zodpovednosť podľa cieľov.

2. PRÁVNE A KULTÚRNE UZNANIE VÝHRADNEJ STAROSTLIVOSTI O RODINU. Takéto plné venovanie sa rodine je ohromným zdrojom bohatstva a sociálnej starostlivosti, ktoré kvantifikovateľné ekonomicky cez HDP. Nepochopenie tejto starostlivosti inštitucionálne spôsobuje sociálnu diskrimináciu. Preto:

Výhradná starostlivosť o rodinu by mala byť považovaná za kategóriu zamestnania s prístupom k sociálnemu zabezpečeniu, práceneschopnosti a dôchodku.

Malo by byť podporované znovuzačlenenie žien, ktoré boli kvôli starostlivosti o rodinu mimo zamestnania. Toto musí robiť štát subsidiárnym spôsobom prostredníctvom daňového zvýhodnenia príspevkov na sociálne zabezpečenie pre firmy. V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa predovšetkým na ženy, ktoré sú zvlášť zraniteľné, ako osamotené a rozvedené matky či vdovy.

3. Verejné odsúdenie akéhokoľvek diskriminačného prejavu voči ženám a materstvu. Toto zahŕňa diskrimináciu voči pracujúcim ženám, ktoré majú deti alebo chcú mať deti, ako aj tým, ktoré sa plne alebo čiastočne venujú starostlivosti o svoje rodiny. To tiež zahŕňa elimináciu platových rozdielov a prístup k určitým typom zamestnaní.

4. ELIMINÁCIA SOCIÁLNYCH A IDEOLOGICKÝCH POLITÍK AKO AJ VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV, KTORÉ NEREŠPEKTUJÚ ŽENSKÚ IDENTITU A MATERSTVO. Špecificky, pohlavná perspektíva nanútená vo vzdelávacej, podnikateľskej a mediálnej sfére, ktorá neodzrkadľuje realitu, ale namiesto toho ju manipuluje.

Platforma žien sveta

www.womenworldplatform.com

 

manifestoENG
manifestSK