Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov – podporte zákon posilňujúci práva rodičov

[petíciu podporte prosím tu]

Text petície: V ostatných mesiacoch žijeme v atmosfére nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, ktorej cieľom je presadzovať liberálne-progresívnu výchovu v otázkach sexuálneho správania a propagovať a predávať k nej obsahovo nevhodné učebnice

Napriek mnohým vyjadreniam ministra školstva Jána Horeckého o tom, že na školách nebude povinný ani prierezový predmet tzv. “sexuálna výchova”, neustále sa opakujú hoaxy tvrdiace opak. Komerčné vydavateľstvo učebníc na svojom webe v januári spustilo túto nepravdivú kampaň, prevzali ju liberálne médiá a stále tento naratív šíria. Pritom vo vzťahu ku školskému vzdelávaniu väčšinu rodičov žiakov v poradí priorít táto téma zaujíma až na X-tom mieste, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou.

Tieto snahy vyhovujú komerčným subjektom, aktivistom a progresívnym lektorom, ktorí majú záujem tému sexuality otvárať na školách, a to podľa svojho ideologického videnia sveta, tendenčne, predčasne, často bez morálneho kompasu a ohľadu na ľudskú dôstojnosť, skutočné dobro detí a mládeže v citlivom veku a harmonický rozvoj ich osobnosti a vzťahov.

Za posledný rok boli uvedené na knižný trh dve veľmi kontroverzné učebnice z tvorby Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a mimovládnej organizácie InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktoré vyvolali odpor občianskej spoločnosti, ako aj kritiku odborníkovKonferencie biskupov Slovenska a ďalších.

Slovenskí biskupi uvádzajú: “Uvedené materiály sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. … Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a pomoc druhým ľuďom.

Ako občania SR plne podporujeme predložený návrh zákona, ktorým sa upevňuje právo rodičov na výchovu a vzdelávanie ich detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia, zvlášť v citlivých otázkach akou je aj sexuálne správanie, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka a o ktorom budú poslanci parlamentu v blízkej dobe rokovať.

Návrh zákona, o ktorého podporu poslancov prosíme (tlač 1598), nezakazuje vzdelávanie v otázkach týkajúcich sa sexuálneho správania, ako môžu niektorí, oponenti, lobisti a médiá tvrdiť. Zákon posilňuje prirodzené práva rodičov – stanovuje, že rodičia majú byť vopred informovaní o obsahu, metodike, cieľoch i lektoroch a publikáciách, ktoré majú byť použité pri vzdelávaní a výchove v oblasti sexuálneho správania. Zároveň bude podľa návrhu škola vopred informovať rodiča o takejto plánovanej výchove a vzdelávaní a nebude ju môcť realizovať, ak rodič na to nedal písomný informovaný súhlas. V prípade, ak rodič neudelí informovaný súhlas, škola zabezpečí pre dieťa alebo žiaka náhradnú činnosť.  

Podľa prirodzeného zákona ako aj podľa medzinárodných dokumentov (Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa) majú rodičia právo vychovávať svoje dieťa podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia. Dieťa nepatrí štátu, dieťa patrí do milujúceho náručia svojich rodičov, ktorí ho najlepšie poznajú a vedú do života podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Žiadny úradník nepozná dieťa lepšie ako jeho milujúci rodičia.

Spoločnosť, a teda aj školy, majú pomáhať mladým ľuďom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. Mladým ľuďom potrebujeme predovšetkým odovzdávať správne vzory a skúsenosti vedúce k úspešnému manželstvu a rodičovstvu a nie zužovať a splošťovať ich pohľad na sexualitu. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa však vytrhávala zo širšieho morálneho kontextu, z manželstva a rodičovstva a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, mohlo by to negatívne poznačiť ich ďalší emocionálny a vzťahový život, spôsobiť psychické traumy, aj poškodzovať ich morálny a duchovný život. 

Mladí ľudia si zaslúžia viac. Ako ukazujú skúsenosti odborníkov, mladí ľudia túžia po tom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. V školách sa má zachovať a posilniť výchova k manželstvu a rodičovstvu, jej nástupcom sa nesmie stať pohľad zúžený len na sexualitu. Vidiac, ako niektorí verejne činní lektori vnímajú oblasť intimity a sexuálneho správania, ako sa stala v mnohých krajinách „výchova“ v oblasti sexuálneho správania povinnou a dokonca v niektorých krajinách rodičia stratili možnosť vyňať svoje deti zo vzdelávania v týchto citlivých otázkach (Nemecko), prosíme poslancov parlamentu, aby nehľadiac na politickú situáciu podporili návrh zákona, ktorý posilňuje práva rodičov.

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

Viac informácií:
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1598


 Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]