Európsky parlament žiada v záväznej smernici nahradiť pohlavie slovom rod-gender. Vytvorí sa tak precedens

Federácia katolíckych rodinných asociácií v Európe (FAFCE) vydala 6. apríla tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na to, že sa deň predtým Európsky parlament (EP) rozhodol obísť rozpravu v pléne EP o veľmi citlivej správe. Táto žiada v smernici EÚ nahradiť pohlavie výrazom rod-gender.

Táto správa je odpoveďou na návrh smernice Európskej komisie (EK) na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov prostredníctvom opatrení transparentného odmeňovania. Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prijali 17. marca 2022 správu s názvom „Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pre mužov a ženy“, ktorou sa mení a dopĺňa návrh Komisie.

Legislatívny postup umožňuje po hlasovaní výboru správu buď predložiť v pléne parlamentu, alebo umožňuje Európskemu parlamentu priamo vstúpiť do medziinštitucionálnych rokovaní s ostatnými legislatívnymi orgánmi EÚ bez toho, aby hlasovalo všetkých 705 poslancov. Parlament si 5. apríla zvolil obídenie demokratickej diskusie a hlasovania zvolenými poslancami.

Správa prijatá výbormi je svojím obsahom veľmi problematická a mala byť predmetom otvorenej a demokratickej diskusie. Systematicky nahrádza zmienku o pohlaví slovom rod-gender. Naviac, namiesto zmieňovania sa o ženách a mužoch hovorí o „pracovníkoch rôzneho rodu“.

Podpredsedníčka FAFCE Angelika Weichsel Mitterrutzner v tlačovej správe zdôraznila komentár Komisie: „Ak je cieľom tejto smernice bojovať proti rozdielom v odmeňovaní mužov a žien, aký druh ochrany budú tieto opatrenia implementovať, ak sa v nej ženy nespomínajú?“.

Prezident FAFCE Vincenzo Bassi upozornil, že upravený text bude dokonca znamenať zníženie ochrany žien: „Text tak, ako bol upravený Európskym parlamentom, by posunul smernicu z polohy legislatívy EÚ zameranej na ochranu žien proti diskriminácii na základe pohlavia k vágnemu odsúdeniu diskriminácie v odmeňovaní z rôznych dôvodov. Skutočný problém tu nie je len ideologický alebo formálny: rizikom je reálne zníženie ochrany žien na trhu práce, najmä ak sú matkami. S navrhovanými zmenami sa už táto právna úprava nebude týkať diskriminácie žien.“

Smernica je právny akt EÚ s priamymi právnymi účinkami v rámci národnej legislatívy. V práve EÚ by sa týmto vytvoril precedens, keď by sa slovo „pohlavie“ nahradilo slovom „gender – rod“.

FAFCE vyzvala všetkých predstaviteľov EÚ s rozhodovacou právomocou – Európsku komisiu, Európsky parlament a Radu EÚ – aby neprijali smernicu, ktorá by podkopala ochranu žien pred diskrimináciou v odmeňovaní.