Pripomienkovali sme návrh priorít Partnerskej dohody 2021-27 (nastavenie EU fondov)

V rámci Národnej konzultácie k eurofondom 2021 – 2027 sme sa zúčastnili niekoľkých online stretnutí. Ich cieľom bolo prediskutovať s verejnosťou návrh Partnerskej dohody medzi Slovenskom a EU, podľa ktorej bude v najbližších rokoch prerozdeľovať 13 miliárd eúr. T. Kováčik bol aktívnym účastníkom, čo si všimli aj prítomní úradníci. Našim cieľom bolo dostať čo najširšiu podporu a pomoc rodinám do tohto dokumentu, a to rôznymi návrhmi. 

Okrem aktívnej účasti formou kladenia (aj nepríjemných) otázok (predsa rodina je základ a všetci vidíme, že najväčším problémom pre záchovnosť Európy je a hlavne bude nedostatok detí) sme ministerstvu zaslali naše pripomienky v písomnej podobe do každej z piatich oblastí dokumentu (viď nižšie). Chceme veriť, že sa z nich aspoň niečo odzrkadlí vo finálnom dokumente. Ďakujeme za podporu pripomienok k 5. oblasti organizáciám:

 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa,
 • Nezávislé kresťanské odbory Slovenska,
 • Aliancia za rodinu,
 • OZ S láskou k človeku,
 • Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť,
 • Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.,
 • OZ Centrum pre rodinu – Nitra, 4life

 

Zaslané pripomienky k jednotlivým oblastiam (obmedzenie bolo nastavené tvrdo na max 30 riadkov textu na každú oblasť):

 1. Ekologické Slovensko pre budúce generácie
  Žiadame
  • zdôrazňovanie potreby znižovania nadspotreby obyvateľstva ako kľúčového prvku boja s vyčerpávaním zdrojov planéty ako aj formovanie verejnej mienky smerom od nadspotreby k zodpovednému prístupu k zdrojom
  • podporu alternatívnych a ekologickejších palív v doprave aj v iných sektoroch (LPG, CNG, LNG) ako „prestupnej stanice“ k budúcim zero-emission zdrojom energie – podpora má byť zavedená na rozširovanie povedomia o týchto palivách ako aj dotačná podpora ich zavádzania do rôznych oblastí hospodárstva
  • rozšíriť príjemcov podpory alternatívnych palív okrem podnikateľov aj na rodiny s 3 a viac deťmi, nakoľko ekonomicky aktívne rodiny s 3+ deťmi sú pre hospodárstvo významným faktorom generujúcim ľudské zdroje porovnateľným svojim prínosom s podnikateľmi; sú absolútne kľúčové pre trvalú udržateľnosť a rozvoj hospodárstva. Rozšírenie príjemcov o rodiny s 3+ deťmi podporí bezpečnejšiu a ekologickejšiu mobilitu v populácii, ktorá je inak nútená využívať staršie a neekologickejšie vozidlá.
  • podporu rodinných a sociálnych podnikov, čo najmä v regiónoch zvýši zamestnanosť a zníži mobilitu osôb čo znižuje uhlíkovú stopu dopravy
  • podporu ekologicky zodpovednej mobility a dopravy rodín s 3 a viac deťmi podporou zakúpenia ekologickejších vozidiel
  • podporu znižovania energetickej náročnosti budov a obydlí nielen pre podniky, ale aj pre rodiny s deťmi formou dotačnej podpory rekonštrukcií i obstarania a budovania obydlí s nízkymi energetickými nárokmi
  • podporu rozširovania a budovania komunitných, sociálnych, rodinných, kreatívnych a ďalších centier, ako aj podporu terénnej práce a podporných služieb pre rodiny, mladých v kríze, ľudí ohrozených chudobou … (a to nielen v lokalitách MRK) s cieľom zlepšovať ekologické povedomie rôznych skupín obyvateľstva
  • podporu kvalitných pedagogických pracovníkov s cieľom ich zapojenia do výchovy ľudí k ekologickému správaniu nielen žiakov škôl, ale aj iných skupín obyvateľstva
  • rozširovanie a budovanie nových škôl aj iných zariadení a zlepšovanie ich vybavenia s cieľom zvyšovania povedomia obyvateľstva o potrebe ekologického správania sa
  • podporu vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a ďalšie skupiny obyvateľstva
 2. Mobilita, doprava a prepojenosť
  Žiadame
  • podporu alternatívnych a ekologickejších palív v doprave (LPG, CNG, LNG) ako „prestupnej stanice“ k budúcim zero-emission zdrojom energie – podpora má byť zavedená na rozširovanie povedomia ako aj na ich zavádzanie do dopravy (budovanie terminálov, čerpacích staníc, transportu palív, inšatalácie do vozidiel atď.)
  • rozšíriť príjemcov podpory alternatívnych a zvýhodnených palív okrem podnikateľov aj na rodiny s 3 a viac deťmi, nakoľko ekonomicky aktívne rodiny s 3+ deťmi sú pre hospodárstvo významným faktorom generujúcim ľudské zdroje porovnateľným svojim prínosom s podnikateľmi; sú absolútne kľúčové pre trvalú udržateľnosť a rozvoj hospodárstva. Rozšírenie príjemcov o rodiny s 3+ deťmi podporí bezpečnejšiu a ekologickejšiu mobilitu v populácii, ktorá je inak nútená využívať staršie a neekologickejšie vozidlá.
  • podporu ekologicky zodpovednej mobility a dopravy rodín s 3 a viac deťmi dotáciami na zakúpenie ekologickejších vozidiel. Zavedenie takýchto dotácií pre rodiny s 3+ deťmi podporí bezpečnejšiu a ekologickejšiu mobilitu v populácii, ktorá je inak nútená využívať staršie a neekologickejšie vozidlá.
  • dôraz na podporu zamestnávania v regiónoch a nepodporovanie mobility=odlivu mozgov z nich do iných častí Slovenska či iných krajín, nakoľko to nielen trhá rodinné a komunitné väzby, ale dochádza k významnému oslabovaniu regiónov
  • podporu rozširovania a budovania komunitných, sociálnych, rodinných, materských, kreatívnych a ďalších centier, ako aj podporu terénnej práce a podporných služieb pre rodiny, mladých v kríze, ľudí ohrozených chudobou … (a to nielen v lokalitách MRK) s cieľom zlepšovať solidaritu a vzťahy v rôznych skupinách obyvateľstva
  • podporu vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre rodiny s deťmi a ďalšie skupiny obyvateľstva s cieľom budovania väzieb, vzťahov, zdravia
  • podpora na budovanie a prevádzku internetového pripojenia pre rodiny (nielen so znevýhodnením či MRK) najmä s väčším počtom členov (najmä pri pandémii sa ukázala veľká potreba kvalitného a stabilného pripojenia pre študujúce deti, čo zvyšuje finančné náklady rodín, pre niektorých to znamená nedostupnosť vzdelania)
  • podpora internetového pripojenia nielen pre školy, ale aj pre školské zariadenia a pre rodinné, komunitné, detské, materské, kreatívne atď. centrá
 3. Kvalitný život v regiónoch
  Žiadame
  • podporu rodinných a sociálnych podnikov, ako aj podporu čiastočných a flexibilných úväzkov pre rodičov po rodičovskej „dovolenke“, čo najmä v regiónoch zvýši zamestnanosť a životnú úroveň a podporí trvalú udržateľnosť regiónov ako takých
  • dôraz na podporu zamestnávania v regiónoch a nepodporovanie mobility=odlivu mozgov z nich do iných častí Slovenska či iných krajín, nakoľko to nielen trhá rodinné a komunitné väzby, ale dochádza k významnému oslabovaniu regiónov
  • podporu zamestnávania za adekvátnu mzdu s cieľom eliminovať efekt tzv. pracujúcej chudoby ako aj rodinám nútenú voľbu medzi prácou a želaným počtom detí. Toto je problém najmä menej rozvinutých regiónov
  • v duchu princípu subsidiarity podporu miestnych a regionálnych komunitných, poradenských, sociálnych, kreatívnych, materský, rodinných a ďalších centier s cieľom zvyšovania životnej úrovne sídel a regiónov ako aj s cieľom predchádzania extrémizmu a znižovania nedôvery v inštitúcie a demokraciu
  • zvýšenie spoločensky prínosnej aktivity seniorov a zníženie chudoby rodín a bezdomovectva v komunitách a regiónoch
  • zlepšenie dostupnosti aktivít na podporu rozvoja detí do troch rokov veku za účasti rodiča (napr. tvorivé a rozvojové aktivity, pohybové, slovné, hudobné a pod. za účasti rodiča a dieťaťa)
  • posilnenie povedomia o nevyhnutnosti funkčnej a stabilnej rodiny v spoločnosti a jej nevyhnutnosti pre rast zrelých osobností v rodine
  • podporu rozširovania a budovania komunitných, sociálnych, rodinných, materských, kreatívnych a ďalších centier, ako aj podporu terénnej práce a podporných služieb pre rodiny, mladých v kríze, ľudí ohrozených chudobou … (a to nielen v lokalitách MRK) s cieľom zlepšovať ekologické povedomie, prepojenosť, vzťahy v rôznych skupinách obyvateľstva ako aj väčšiu zapojenosť a angažovanosť obyvateľstva do správy vecí verejných
 4. Inovatívne Slovensko
  Žiadame
  • podporu čiastočných a flexibilných úväzkov pre rodičov po rodičovskej „dovolenke“ ako aj podporu rodinných a sociálnych podnikov, čo najmä v regiónoch zvýši zamestnanosť a životnú úroveň a podporí trvalú udržateľnosť regiónov ako takých
  • dôraz na podporu zamestnávania v regiónoch a nepodporovanie mobility=odlivu mozgov z nich do iných častí Slovenska či iných krajín, nakoľko to nielen trhá rodinné a komunitné väzby, ale dochádza k významnému oslabovaniu regiónov
  • podporu zamestnávania za adekvátnu mzdu s cieľom eliminovať efekt tzv. pracujúcej chudoby a tiež eliminovať rodinám nanútenú voľbu medzi prácou a želaným počtom detí. Problém nízkych miezd celkovo brzdí rozvoj a inovatívnosť Slovenska
  • podporu miestnych a regionálnych komunitných, poradenských, sociálnych, kreatívnych, materský, rodinných a ďalších centier s cieľom zvyšovania životnej úrovne sídel a regiónov ako aj s cieľom predchádzania extrémizmu a znižovania nedôvery v inštitúcie a demokraciu
  • zaviesť vyhodnocovanie dopadov rozpadu a rozvodov rodín na ekonomiku a zdravie
  • príspevok na zavedenie informačného systému v rodinnom a malom podnikaní (aj pandemická situácia likviduje množstvo podnikateľov, nakoľko nezvládnu nutnosť rýchleho prechodu do online priestoru s ich tovarom a službami)
  • opraviť: “existencia funkčných partnerstiev v oblasti služieb zamestnanosti” na “rovnocenných a funkčných partnerstiev, ktoré by zrušili monopol UPSVaR”
  • zaviesť individuálnu podporu pre nezamestnaných v zmysle osobného sprevádzania, mentoringu, … – nie ako hromadné služby, kde každý nezamestnaný je len číslo a všetkým sa ponúkajú rovnaké možnosti, bez prihliadania na jeho situáciu
  • do systému služieb zamestnanosti rovnocenne zaviesť aj dobrovoľnícke príležitosti (dobrovoľníctvo pre nezamestnaných)
  • zaviesť dobrovoľnícku službu ako možnosť aktívneho opatrenia trhu práce – štát platí “vreckové” aspoň vo výške životného minima a prispieva organizácii na pokrytie nákladov na bývanie, stravné dobrovoľníka a náklady na koordinátora dobrovoľníka
  • započítať dobrovoľnícku službu do dôchodku a zo strany štátu platiť počas nej aj sociálne poistenie (dnes štát platí len zdravotné poistenie, ale už nie sociálne, a preto sa mu to nezapočítava do dôchodku)
 5. Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko
  Žiadame podporu rodinných a soc. podnikov, čo najmä v regiónoch zvýši zamestnanosť
  – dôraz na podporu zamestnávania v regiónoch a nepodporovanie mobility = odlivu mozgov z nich do iných častí Slovenska či iných krajín, nakoľko to trhá rodinné a komunitné väzby, dochádza k oslabovaniu regiónov z intelektuálneho i ďalších hľadísk
  – sledovať najlepší záujem detí, ktorým je budovanie vzťahov v rodinách, a preto žiadame vypustiť „vyššia účasť rodičov malých detí, predovšetkým žien na trhu práce,“ ako aj poskytovanie služieb starostlivosti pre deti od 0 do 3 rokov
  – podporu čiast. a flexi prac. úväzkov pre zosúladenie rodinného a prac. života, najmä pre znevýhodnenú skupinu ľudí po rodičovskej „dovolenke“ aj podporu dočasného bývania
  – podporu zamestnávania za adekvátnu mzdu s cieľom eliminovať efekt tzv. pracujúcej chudoby ako aj rodinám nanucované vyberanie si medzi prácou a želaným počtom detí
  – podporu terénnej práce a podporných služieb pre rodiny, mladých v kríze, ľudí ohrozených chudobou …, nielen v lokalitách MRK
  – nahradenie pojmov polarizujúcich spoločnosť (rodová rovnosť…) pojmami, ktoré si osvojilo MPSVaR – rovnosť mužov a žien, rovnosť príležitostí; upustenie od ideologicky motivovaného umelého zdvojovania slov (členovia a členky, občania a občianky)
  – zdôrazňovanie faktu, že cieľom vzdelávania nie je len príprava na trh práce a zvyšovanie HDP, ale aj výchova, kultivovanie osôb, rozvoj kultúry atď.
  – okrem CŽV žiadame v duchu princípu subsidiarity podporu komunitných, poradenských, sociálnych, kreatívnych, materských a rodinných centier (aj s cieľom boja s extrémizmom)
  – podpora transformácie CVČ na moderné centrá mládeže a vznik nových centier
  – žiadame podporu kvalitných pedagogických pracovníkov širokým spektrom opatrení
  – pomáhajúce opatrenia vo všetkých oblastiach (sociálne, školstvo, zamestnávanie….) nesmerovať len na MRK a tzv. ohrozené skupiny, ale aj na širšiu populáciu, aj na viacdetné, nefunkčné, chudobné rodiny, matky samoživiteľky…
  – zrovnoprávniť školy a inštitúcie pri čerpaní z EU fondov bez ohľadu na zriaďovateľa
  – rozvíjať okrem školských aj voľnočasové aktivity podporou šport. a kult. poukazov a rôznych typov organizácií s cieľom o.i. prevencie závislostí, znižovania inklinácie k extrémizmu apod.
  – vyššiu spoločenskú a ekonomickú podporu funkčnej stabilnej rodiny a medzigenerač. vzťahov ako prevenciu negatívnych javov, najmä kriminality, závislostí, extrémizmu…