Otvorený list ministerke zdravotníctva SR Andrei Kalavskej

Vážená pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva,

ako predstavitelia organizácií a občianskej spoločnosti, pre ktorých je jednou z hlavných hodnôt ochrana života človeka od počatia, počas celého života až po prirodzenú smrť1, Vám zasielame otvorený list pre ďalšie zhoršovanie personálnych normatívov v nemocniciach.

Podľa medializovaných informácií prebiehajú rokovania o ďalšom zvyšovaní počtu pacientov pripadajúcich na lekára a sestru, čo objektívne zhoršuje už aj tak zlú zdravotnú starostlivosť o občanov SR.

Dlhodobo ako verejnosť a ako pacienti sledujeme čoraz horší stav slovenského zdravotníctva, najmä čo sa týka starostlivosti o pacientov v nemocniciach, ale aj v oblasti zhoršujúcej sa dostupnosti všeobecných lekárov, zubných a odborných lekárov, lehôt na odborné vyšetrenia aj v prípadoch ohrozenia života atď. Toto bude viesť k odchodom pacientov za zdravotnou starostlivosťou do iných krajín EU, keďže sú občanmi SR a teda aj EU, čo povedie k zvýšeným nákladom slovenského zdravotníctva.

Ak sú pravdivé medializované štatistiky o tisícoch zbytočných odvrátiteľných úmrtí (z dôvodu odchádzania a nedostatku personálu, odbornosti, zdravotníckeho materiálu, liekov či vybavenia nemocní), a zároveň sú skutočnosťou opakovane medializované neprimerané ziskoch niektorých aktérov v zdravotníctve (od poisťovní, cez finančné skupiny až po dodávateľské firmy pôsobiace v zdravotníctve), je potrebné okamžite prijať reálne opatrenia na zlepšovanie situácie, nie jej zhoršovanie. Namiesto zdravia a životov pacientov nikdy nesmú byť uprednostňované záujmy biznisu!

Vážená pani ministerka,

nemôžeme sa prizerať zhoršujúcej sa situácii, pretože každý pacient – človek má svoju dôstojnosť a jeho život je neoceniteľný. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili väčší počet lekárov a sestier pri pacientoch a nie menší ako sa to v súčasnosti navrhuje a vychádza sa tak v ústrety biznisovým záujmom v zdravotníctve. Žiadame Vás, aby ste pracovali v prospech lepšej, nie horšej zdravotnej starostlivosti o pacientov.

V Bratislave 30.11.2018

S úctou
Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Asociácia za život a rodinu
Ing. Stanislav Trnovec, CSc., Klub mnohodetných rodín

(1) ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zbierka zákonov č. 460/1992 v znení neskorších predpisov čl.; 15