Pripravený príhovor na ustanovujúcu Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj, 11. 10. 2022

Vážená pani podpredsedníčka, pani tajomníčka, vážení členovia Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj,
na úvod môjho príhovoru by som chcel poďakovať všetkým, ktorí participovali na tom, že vznikla táto rada vlády a vysloviť želanie, aby fungovala dobre a efektívne a radila vláde tak, aby na Slovensku prekvitala rodina, manželstvo, aby sa rodili deti, aby na Slovensku rástla rodinná a manželská kultúra a aby Slovensko nemalo problém s demografickou zimou, ktorej neriešenie prinesie závažné dôsledky pre celú krajinu. Vytvorením Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj môže byť Slovensko vzorom pre mnohých ďalších, ktorí nájdu odvahu riešiť aj náročné výzvy v rodinnej a demografickej politike. Iste tým pritiahneme pozornosť tých, ktorí sa budú chcieť inšpirovať, ale aj tých, ktorí nám budú chcieť škodiť. Nezľaknime sa.

Ďakujem na tomto mieste tiež, pán minister, za všetky dobré prorodinné opatrenia, ktoré sa v poslednej dobe podarilo posunúť vpred a presadiť.
Rada vlády je dôležitá nielen z pohľadu demografie, o ktorej ešte budem hovoriť, ale jej vznik je dôležitým symbolom pre spoločnosť. Spoločnosť potrebuje počúvať pozitívne odkazy a povzbudenia o rodine, manželstve a o deťoch, potrebuje oceňovanie rodín, oceňovanie najdôležitejšieho povolania, ktorým je mama a otec. K takto naznačeným prorodinným kampaniam a kultúre sa ešte dostanem.

Dovoľte mi pripomenúť, že rok 1993 bol rozhodnutím Valného zhromaždenia OSN ustanovený za Medzinárodný rok rodiny, od roku 1994 bol ustanovený Medzinárodný deň rodiny 15. máj každý rok, čím si aj medzinárodné spoločenstvo uctilo a každoročne pripomína tento kľúčový a základný kameň našej spoločnosti.

Dovolím si na tomto mieste tiež povedať, že pre vznik rady neexistujú len pozitívne dôvody. Uvediem niekoľko smutných demografických údajov: podľa Inštitútu finančnej politiky bude Slovensko do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou EU. Je to hrozivá prognóza, pretože dôchodkový systém sa stane neudržateľným, dopady na rôzne sektory budú obrovské. Zavedenie nového dôchodkového piliera – rodičovského bonusu – je o to dôležitejšie. Verejné výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, na dlhodobú starostlivosť o odkázaných a na školstvo vzrastú z 18,3 percenta HDP v roku 2019 na 29,1 percenta HDP v roku 2070.

Z Návrhu na zriadenie tejto Rady citujem: “Kým v roku 2011 pripadlo na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) necelých 83 obyvateľov v poproduktívnom veku, v roku 2060 pripadne na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku zhruba 220 seniorov (65 a viac rokov). Počet seniorov vo veku 65 sa v priebehu nasledujúcich desaťročí zvýši o viac ako 1 milión osôb. To znamená, že v roku 2060 bude mať každý tretí obyvateľ SR najmenej 65 rokov. Slovensko sa tak stane jednou z najstarších krajín EÚ a zaradí sa medzi najstaršie krajiny na svete.
A ďalej citujem: Model rodinnej politiky na Slovensku si vyžaduje radikálnu prestavbu. Je najvyšší čas začať vnímať rodinu ako oblasť investícií, ktoré majú pre štát existenčný význam. “ 

Nemožno iné, iba súhlasiť a biť na poplach!! Akútne, okamžite, je nutné riešiť najmä zmenu zmýšľania ľudí, potrebujeme zmenu toho, ako sa ľudia pozerajú na zakladanie rodiny a prijímanie detí. Bežnou kultúrou je mať jedno, alebo žiadne deti. Aj kultúrne zakódovaný počet 2 detí je nedostatočný pre záchovnosť Slovenskej republiky.

Zvyknem hovoriť, že nie je nič lepšie na svete, ako byť otcom alebo mamou. Mladí to často nevedia, resp. takto nevnímajú, pretože sú im už desaťročia predkladané najkľúčovejšie hodnoty ako záťaž, problém, prekážka k užívaniu si. Pritom je to to najkrajšie, čo človek v živote môže dostať – manželku/manžela, rodinu, deti. Preto, že nám záleží na ľuďoch, musíme NEVYHNUTNE vytrvalo komunikovať túto krásu a pozývať, motivovať mladých ľudí k rodinnému životu, k prijímaniu detí. A tiež k neodchádzaniu zo Slovenska. Sebectvo vedie k skaze, k zničeniu spoločnosti. Potrebujeme prorodinné kampane, ktoré budú dlhodobo, vytrvalo a príťažlivo hovoriť o hodnotách. Snažiť sa o zmenu zmýšľania sa dá v oblasti ekológie, tak o to viac sa o to musíme snažiť v oblasti rodinnej politiky, manželstva, rodičovstva a demografie.

To, že netreba riešiť iba dávky a sociálny systém, ale potrebujeme zmenu zmýšľania, dokumentujú mnohé bohaté krajiny, ktoré napriek bohatstvu ľudí taktiež dlhodobo nedosahujú hranicu demografickej záchovnosti štátu a riešia to napríklad imigráciou. Ľudia môžu pribudnúť klonovaním, imigráciou alebo rodením. Prvé dva spôsoby sú zlé, neľudské, trhajúce ľudí od seba; posledný – tretí je náročné realizovať, ale nič iné nám neostáva, ak nám záleží na ľuďoch a na Slovensku. Vyhrňme si rukávy a pusťme sa do práce. Je to investícia do budúcnosti Slovenska, do šťastia a spokojnosti ľudí. Aj v týchto náročných časoch.

Vážená pani podpredsedníčka, pani tajomníčka, vážení členovia Rady vlády pre rodinnú politiku a demografický vývoj,
aj našou úlohou v tejto rade je ukazovať krásu rodiny, manželstva, detí a taktiež sa pokúsiť nastúpené demografické trendy zvrátiť alebo ich spomaliť, primerane im čeliť a spoločnosť na ne pripravovať. Áno, ľuďom treba povedať, že je problém, že nemali deti, resp. že ich mali málo – jedno či dve ako to naša súčasná kultúra diktuje. A že z toho rezultujú obrovské problémy v oblasti zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb a ďalších. Treba byť pravdivý, hoci je to nepríjemné. Ak nič neurobíme, hrozia nám kolapsy systému, bieda a obrovská nespokojnosť ľudí, ktorá vždy niekde eskaluje.

Začnime tým, že zadefinujeme rodinnú politiku ako politku snažiacu sa o všestrannú podporu a ochranu rodiny, o vznik trvalých a harmonických manželstiev a prijímanie detí v nich, a o zvyšovanie pôrodnosti v Slovenskej republike. Zadefinovaním toho, že rodinná a sociálna politika sa miestami dotýkajú či prelínajú, ale sú to odlišné politiky s odlišnými cieľmi. 

(pre krátkosť času som príhovor krátil)