CIEĽ SÚŤAŽE:

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

TRVANIE SÚŤAŽE: 1.3.2018 – 25.4.2018

PREDMET SÚŤAŽE:

Výtvarné diela a videá na témy:

 • rodina

 • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Diela sa majú dotýkať jednej alebo oboch tém spôsobom, aký autor uzná za vhodné.

PODMIENKY SÚŤAŽE

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

 • kategórie výtvarných prác:

  1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

  2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

 • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť zo zadnej strany označené menom a ďalšími údajmi (viď vizitka nižšie).

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi na email sutaz@zazivotarodinu.sk vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá ako prílohy emailu a pod., ktoré je nutné sťahovať do počítača – ĎALŠIE PARAMETRE v dokumente pravidla-videa.pdf

Hodnotenie: hodnotenie vykonajú komisie ustanovené organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisie prihliadajú na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.

Pokyny pre účastníkov súťaže

Výtvarné práce účastníci doručia na adresu organizátora do 25.04.2018 (práce doručené po termíne nebudú zaradené do hodnotenia – rozhoduje pečiatka pošty). Práce musia byť na zadnej strane každej samotnej výtvarnej práce označené vizitkou autora. Vizitky sú v prílohe propozícií (viď nižšie). Vyplňte ich paličkovým písmom. Jeden autor môže zaslať iba 1 výtvarné dielo a 1 video.

Odkazy na videá zašlú účastníci na email organizátora sutaz@zazivotarodinu.sk do rovnakého termínu ako výtvarné práce – formát je uvedený vyššie (link/adresa na prehrateľné video bez nutnosti jeho sťahovania do PC ako súbor). ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

Výsledková listina s menami výhercov bude zverejnená. Ocenené práce budú zverejnené na webe organizátora a výtvarné práce budú vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca jún 2018. Práce zaslané do súťaže môže organizátor zverejniť aj elektronickou formou, organizátor práce nevracia autorom (možná dohoda).

Adresa na zaslanie výtvarných prác: Asociácia za život a rodinu, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5; sutaz@zazivotarodinu.sk 

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a propozícií súťaže. Aktuálne znenie je uverejnené na www.zazivotarodinu.sk)

Za zapojenie sa do súťaže za organizačný tím ďakuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda o.z.

vizitka

Propozicie_vytvarnej_a_video_sutaze_2017-2018